About Smile Farm

แมลงที่เราเลี้ยงกินอะไรเป็นอาหาร?

  • อาหารที่ใช้เลี้ยงสะดิ้งเป็นอาหารสูตรเฉพาะสำหรับเลี้ยงสะดิ้งโดยเฉพาะ ควบคู่กับอาหารธรรมชาติที่ปลูกเองในแบบออแกนิค
  • สำหรับหนอนไหมกินได้อย่างเดียวคือใบหม่อน ฉะนั้นจึงสบายใจได้ว่าดักแด้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบนั้น เป็นดักแด้ที่เลี้ยงด้วยอาหารตามธรรมชาติไม่ปรุงแต่งหรือสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้น

โรงเพาะเลี้ยงของเราแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร?

เรามีฟาร์มเลี้ยงแมลงของเราเองชื่อว่า “สไมล์ฟาร์ม” อยู่ที่จังหวัดราชบุรี และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อลดการทำงานของคน เป็นระบบฟาร์มปิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในทั้งอุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ แสงสว่าง และระบบถ่ายเทอากาศที่ดี อีกทั้งยังลดปัญหาการเลี้ยงที่ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลมาเป็นตัวแปรที่กำหนดสิ่งเหล่านี้นอกจากนี้ฟาร์มของเราดำเนินการจัดการภายในโดยอิงมาตรฐาน Global GAP

จะมั่นใจได้อย่างไรว่าแมลงที่เราเลี้ยง ปลอดภัยไร้สารตกค้าง

ทั้งหนอนไหมและตัวสะดิ้งเป็นแมลงที่ไวต่อสารเคมีเป็นอย่างมากฉะนั้นกระบวนการเลี้ยงจะต้องพิถีพิถันและปลอดสารเคมี หากได้รับแม้แต่กลิ่นเคมีที่ลอยมาในอากาศก็ส่งผลทำให้แมลงตายได้ง่ายๆ