เกี่ยวกับเรา

บริษัท สไมล์ บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์ และในปี พ.ศ. 2558 ได้เริ่มขยายตลาดเข้าจัดจำหน่ายในช่องทาง Modern Trade โดยใช้ชื่อ “แมลงทอดไฮโซ” และในปีนั้นเองแมลงทอดไฮโซก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันจากการออกรายการ SME ตีแตกและรายการอื่นๆอีกมากมาย 

VISION

ผู้นำด้านนวตกรรมในการพัฒนาสินค้าเชิงสุขภาพจากแหล่งอาหารทางเลือกที่สอดคล้องกับความนิยมของผู้บริโภคและได้รับความเชื่อมั่นในตราสินค้า คุณภาพ และบริการภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากลและให้ความสำคัญต่อสังคม

MISION

มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าเชิงสุขภาพจากแหล่งอาหารทางเลือกที่สอดคล้องกับความนิยมและง่ายต่อเข้าถึงของผู้บริโภค

สร้างการรับรู้และการยอมรับในด้านตราสินค้า คุณภาพและบริการอันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของพันธมิตร คู่ค้าและผู้บริโภค

ยึดมั่นต่อกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคม

HISTORY

บริษัท สไมล์ บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ทัดณัฐ ฉันทธรรม์ และในปี 2558 เริ่มขยายเข้าจำหน่ายในช่องทาง Modern Trade โดยใช้ชื่อแมลงทอดไฮโซและในปีนั้นเองเริ่มเป็นที่รู้จักจากการออกรายการ SME ตีแตกและรายการอื่นๆอีกมากมาย

BOARD DIRECTOR

นายทัดณัฐ ฉันทธรรม์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวธัญญ์นรี เจริญเขมัสศิริ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นางสาวเปียทิพย์ กิติราช
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร