เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– จัดรวบรวมรายงานการผลิต จากรายงานนการผลิตประจำวัน และนำมาจัดทำข้อมูลสรุป
– จัดทำเอกสารระบบงานคุณภาพของฝ่ายผลิต ให้สอดคล้องตามระบบงาน ISO และสนับสนุนระบบงานเอกสารต่างๆ
– คีย์ข้อมูลเบิก-ส่ง และปรับยอดสินค้าในระบบ เพื่อรองรับกับแผนการผลิต
– ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่าย วัตถุดิบ อุปกรณ์ฝ่ายผลิต สนับสนุนงานเอกสารฝ่ายผลิต
– รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ KPI ของฝ่ายผลิต
– จัดเก็บ – บันทึก ข้อมูลการผลิต
– ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงานธุรการกับแผนกต่าง ๆ
คุณสมบัติ
– เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
– ปวส.ขึ้นไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ในการประสานงานธุรการผลิต สายอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้ดี
– มีความรู้ด้านระบบงานคุณภาพ ISO , GMP และ HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
– รักงานบริการ, ซื่อสัตย์ และอดทนต่อหน้าที่งานที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ
– มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา