ขั้นตอนการคลัง

ขั้นตอน การรับสินค้าสำเร็จรูป

1.ตรวจนับจำนวนสินค้าร่วมกับฝ่ายผลิต โดยให้จำนวนถูกต้องตรงกัน

2. เซ็นชื่อรับสินค้า ในใบตรวจรับสินค้าสำเร็จรูป

3. ลำเลียงสินค้ามาคลังสินค้า โดยจัดเรียงแบบ FIFO และพันฟิมล์ให้เรียบร้อย

ขั้นตอน การจัดส่งสินค้าสำเร็จรูป

2. ทำการ Slot Booking DC เพื่อแจ้ง วันและเวลาจัดส่ง พร้อมรับเลขนัด

  1. รับP/O จากฝ่ายขาย ทาง e-mail
  2. ทำการ Slot Booking DC เพื่อแจ้ง วันและเวลาจัดส่ง พร้อมรับเลขนัด
  3. ตรวจสอบเอกสารสำหรับส่งสินค้า
  4. เช็คสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า
  5. เมื่อถึงสถานที่ส่งสินค้า ยื่นบิล และรอคิวส่งสินค้า
  6. เรียงสินค้าลงพาเลท และพันฟิมล์ให้เรียบร้อย
  7. รับบิลกลับ
  8. นำสำเนาเอกสารส่งที่ประสานงานฝ่ายขาย

ขั้นตอน การทำงานคลังสินค้า