DISTRIBUTION CHANNEL

สามคำง่ายๆ ที่เป็นนิยามในช่องทางการขายสำเหรับเรา

“เป็นที่รู้จัก ทั่วถึง หาซื้อง่าย”

BENEFIT

ทราบหรือไม่ว่า “ดักแด้ไหม” ที่ชาวอีสานเราบริโภคกันนั้น
กลายเป็นอาหารที่สำคัญของยุคอวกาศกันแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานว่าดักแด้ไหมได้กลายเป็นอาหารของนักบินอวกาศไปแล้ว เนื่องจากดักแด้ไหมเองนั้นอุดมด้วยโปรตีนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากดักแด้ไหมจะถูกนำไปใช้เป็นอาหารที่ใช้ในการบริโภคทุกวันและอาหารสำหรับมนุษย์อวกาศแล้ว ดักแด้ไหมยังถูกนำมาใช้เป็นอาหารสุขภาพตั้งแต่สมัยโบราณ ในประเทศจีนมีการนำดักแด้ไหมมาใช้เป็นสมุนไพรใช้บำรุงตับ ปอด ใช้ระงับอาการชัก ทำให้สงบ มีฤทธิ์ระงับอาการคัน อาการปวด ในประเทศอินเดียเองก็มีการนำดักแด้ไหมไปเป็นส่วนผสมของยาสมุนไพรรักษาความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด

PRODUCTION

ฝ่ายผลิตของบริษัทฯ เรามีการใช้กรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากลที่ทางบริษัทฯ ได้รับ  อีกทั้งยังมีการนำเครื่องจักรและนวัตกรรมทีทันสมัย ซึ่งเข้ากับยุค 4.0 มาใช้อีกด้วย

RAW MATERIAL

วัตถุดิบที่ใช้มาจากฟาร์ม โดยการควบคุมขั้นตอนการเลี้ยงในรูปแบบฟาร์มปิด การเลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีการเอาใจใส่ ควบคุมเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี สไมล์ฟาร์ม จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเลี้ยงจิ้งหรีดในฟาร์มปิด ควบคุมอาหาร ระยะเวลาการให้อาหารแต่ละช่วงอายุของจิ้งหรีดเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่วางไว้ เรื่องสภาพอากาศที่ต้องควบคุมการฆ่าเชื้อภายในและภายนอกของฟาร์ม เพราะจิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่มีความวัยต่อสารพิษ ไวต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงอากาศ พนักงานที่ทำการเลี้ยงจำเป็นต้องมีการศึกษาระบบวงจรชีวิต รูปแบบการให้อาหาร ไปถึงการจับจิ้งหรีดเพื่อส่งโรงงานแปรรูปต่อไป

HEALTH CARE

ด้วยบริษัท สไมล์ บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นและจะดำเนินการในทุกด้านเพื่อให้มีการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการปฎิบัติงาน และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนของบริษัทฯ โดยให้ผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม และยินดีเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม จึงกำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

EARTH CARE

บริษัท สไมล์ บลู มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารมีความมุ่งมั่นที่จะนำ ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมและทุกกระบว นการของบริษัท โดยมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล ดังต่อไปนี้