สศก. ชูบทบาท กระทรวงเกษตรฯ ในเวที PPFS ร่วมผลักดัน

ความมั่นคงอาหารในภูมิภาคสศก. ร่วมประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร หรือ PPFS ภายใต้กรอบเอเปค ยกบทบาทการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ตามนโยบายสำคัญแบบบูรณาการด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การดำเนินงาน ศพก. และการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลักดันให้เกิดความมั่นคงอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร (Policy Partnership on Food Security: PPFS) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค ซึ่ง สศก. ได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนไทยเข้าประชุม ระหว่าง วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

การประชุมกรอบความร่วมมือดังกล่าว ปาปัวนิวกินี ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ได้กำหนดหัวข้อหลัก คือ “การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุมเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล” ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การพัฒนาความเชื่อมโยงและส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 2) การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน เน้นประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมบทบาทสตรีในระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคงอาหาร โดยเฉพาะด้านเกษตรและประมง และ 3) การเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม ด้วยการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน

สำหรับการประชุม PPFS เป็นเวทีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย ความมั่นคงอาหารในภูมิภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือแบบสมัครใจ และไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนความมั่นคงอาหารในภูมิภาค รวมทั้ง แลกเปลี่ยนรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารและการเกษตรของแต่ละเขตเศรษฐกิจ

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้แทน สศก. ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ได้แก่ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิต สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการ และการตลาด การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อมุ่งเน้นการกระจายองค์ความรู้ทางการเกษตรให้ทั่วถึงในทุกอำเภอ และการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของเกษตรกรรมยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ยึดหลักการบูรณาการ 5 ภาคส่วน ได้แก่ รัฐ ประชาสังคม เกษตรกร เอกชน และการศึกษา เพื่อให้เกษตรกรปรับใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รายงานความก้าวหน้าของความร่วมมือภายใต้โครงการประชารัฐ ได้แก่ การดำเนินงานในเรื่องป่าชุมชนของจังหวัดสกลนคร ซึ่งช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยหลักความสมัครใจของชุมชน รวมทั้งโครงการเลี้ยงปลาในบ่อบำบัด โดยการใช้ระบบหมุนเวียนน้ำในการลดมลพิษ ลดการเลี้ยงปลาในกระชัง และสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อย และเทคนิคการปลูกข้าวใช้น้ำน้อย ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนและเพิ่มผลผลิต

ทั้งนี้ ที่ประชุม PPFS ได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมั่นคงอาหาร และการเพิ่มบทบาทของสตรีในภาคการเกษตรและอาหาร โดยไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วตามนโยบาย Smart Farmer และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นโอกาสดีของไทยในการแลกเปลี่ยนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางจนถึงฝนหนักบริเวณฝั่งพระนครเกือบทั้งหมดต่อเนื่องพื้นที่ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรสาคร ส่วนถนนที่มีน้ำท่วมขังเร่งระบาย ถ.แจ้งวัฒนะ บริเวณ หน้าบริษัท ทีโอที ยาว 200 เมตร สูงประมาณ 10 เซนติเมตร และ บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. ถนนแจ้งวัฒนะ ยาว 100 เมตร ระดับน้ำสูงกว่า 10 เซนติเมตร

ส่วนถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า ตั้งแต่หน้าสนามบินดอนเมือง ถึง คลังสินค้า น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร บริเวณช่องทางซ้าย และเร่งรอระบายสภาพถนนเปียกลื่น ส่งผลทำให้ช่วงถนนรามอินทรา ขาเข้า มุ่งหน้าวงเวียนบางเขน ถนนแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าถนนวิภาวดี มีการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า และติดขัดเป็นบางช่วงถนน

ที่ศาลาว่าการ กทม. ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ รายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเวลา 03.26 น. พบกลุ่มฝนปานกลาง เขตดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว เคลื่อนตัวทิศใต้ ต่อมา เวลา 04.00 น. พบกลุ่มฝนปานกลาง 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน คันนายาว สายไหม บางซื่อ จตุจักร ลาดพร้าว ต่อเนื่องพื้นที่ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี

กลุ่มที่ 2 ฝนปานกลาง เขตลาดกระบัง ประเวศ ลาดกระบัง สะพานสูง บึงกุ่ม มีนบุรี หนองจอก บางกะปิ ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ และในเวลา 05.00 น. มีฝนปานกลาง บริเวณพื้นที่ฝั่งพระนครเกือบทั้งหมดต่อเนื่องพื้นที่ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี และฝนปานกลาง ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ ส่วนพื้นที่ฝั่งธนบุรี มีฝนเล็กน้อย ขณะที่รอบนอกฝนหนัก ใน จ.สมุทรสาคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 06.00 น. ฝนตกเล็กน้อยพื้นที่ฝั่งพระนครเกือบทั้งหมด ฝนปานกลางบริเวณเขตปทุมวัน ราชเทวี ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท หนองจอก พระโขนง บางนา และแนวริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งต่อเนื่องพื้นที่ฝั่งธนบุรีเขตทวีวัฒนา หนองแขม รอบนอกฝนปานกลาง จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม โดยปริมาณฝนสูงสุดเขตหลักสี่ 91 มิลลิเมตร (มม.)

ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ 6 จุด ได้แก่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ บริเวณ หน้าบริษัท ทีโอที ยาว 200 เมตร (ม.) สูง 10 เซนติเมตร (ซม.) 2. ถ.แจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. ยาว 100 ม. สูง 10 ซม. 3. ถ.แจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าห้างโลตัส ยาว 200 ม. สูง 15-20 ซม. 4. ถ.แจ้งวัฒนะ บริเวณ รอ.1 พัน 2 ยาว 100 ม. สูง 15-20 ซม. 5. ถ. พหลโยธิน บริเวณแยกเกษตร-เสนานิคม ยาว 50 ม. สูง 10 ซม. และ 6. ถ.ลาดพร้าว บริเวณหน้าห้าง บิ๊กซี สูง 20 ซม.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป 24 ชั่วโมง ข้างหน้า ระบุว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชายฝั่งของภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่วนภาคใต้มีฝนน้อย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนลมตะวันออกกำลังปานกลาง ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่ เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ขอนแก่น และชัยภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรามราช อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวแคมเปญ “ iLIKE” ปลุกกระแสสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียให้คนไทยรู้จักและหันมาสนใจสินค้าเกษตรนวัตกรรม และให้ผู้ประกอบการได้เห็นโอกาสในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร เน้นให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-based Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ ในคุณค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ทั้งในด้านคุณประโยชน์ ความหลากหลาย คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้ทัดเทียมสินค้านำเข้าจากต่างประเทศนั้น กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “iLIKE” ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ที่คุณประโยชน์ มีความหลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง ข้าวหอมมะลิ ของไทยสามารถนำมาแปรรูปสร้างให้เป็นกลุ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมใหม่ๆ ของไทยได้อย่างมากมาย ดังนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง และเป็นกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเนื่องจากเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคยุคใหม่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

การเปิดตัวแคมเปญ “iLIKE” ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยรู้จักและหันมาสนใจสินค้าเกษตรนวัตกรรมมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความต้องการในการบริโภคสินค้าเกษตรเหล่านี้มากขึ้นด้วย และในส่วนของผู้ประกอบการก็จะได้เห็นโอกาสในนวัตกรรมมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-based Economy) ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป และเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและเกิดความตระหนักรู้ในคุณค่า คุณประโยชน์ของสินค้าเกษตรนวัตกรรม อันจะส่งผลให้อุปสงค์ของสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น แคมเปญ “iLIKE” จะช่วยส่งเสริมให้นักธุรกิจรุ่นใหม่หันมาพัฒนาธุรกิจโดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมานวัตกรรมเป็นสินค้า อุปโภคบริโภค เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรกรรมไทย ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

“เราได้ทำการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ Api (The Institute of Agricultural Product Innovation) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดภายใต้ชื่อแคมเปญ “iLIKE” ซึ่งได้จัดมีการทำคลิปวิดีโอ ที่ชื่อ “สิ่งดีๆ กำลังจะเกิด” เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมสนุกในสถานที่ชุมชนที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เช่น ย่านการค้าต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสกู๊ป บทสัมภาษณ์และโมชั่น อินโฟกราฟิก (Motion Infographic) และได้จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าเกษตรนวัตกรรมรวมเป็นรูปเล่มและโค้ด (Code) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับข้อมูลได้โดยง่าย”

นางสาวชุติมา กล่าวว่า หลังจากจบแคมเปญนี้แล้ว ทางสถาบันส่งเสริมสินค้านวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะได้มีการจัด Campaign ที่ 2 : Develop # สู่การพัฒนา ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 หลังจากนั้น ในเดือนมิถุนายนจะมีการจัด Campaign ที่ 3 : สร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ซึ่งในแคมเปญต่อไปนั้น จะมีกิจกรรมมากมายเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรนวัตกรรมมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ ที่ FACEBOOK : สิ่งดีๆ กำลังจะเกิดขึ้นได้ที่ไลน์ (LINE) : i LIKE

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย ปฏิบัติการฝนหลวงสร้างความชุ่มชื้นและเติมน้ำในเขื่อน และพื้นที่เป้าหมายที่ขอรับบริการฝนหลวง พร้อมช่วยเหลือบริเวณที่ประสบปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตร ปริมาณน้ำในเขื่อนบางเขื่อนยังอยู่ในระดับปานกลาง รวมถึงปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงเร่งปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งจากผลการปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

ด้านการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ผลการปฏิบัติการพบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง ภาคกลางโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ มีเป้าหมายสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ผลการปฏิบัติการ พบว่า สามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จตรงตามพื้นที่เป้าหมาย

และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้บริเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ด้านตะวันตกของภาคกลาง ผลการปฏิบัติการพบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์และทองผาภูมิ รวมถึงบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติพุเตย และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และภาคตะวันออกโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรบริเวณพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งผลปฏิบัติการพบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณอำเภอวังสมบูรณ์ วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และอำเภอสนามชัยเขต ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอีกด้วย

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในด้านการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าทางภาคเหนือ ได้มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งยังคงพบว่ามีค่าปริมาณฝุ่นละออง PM10 ในอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดน่าน จึงสั่งการให้ปฏิบัติการฝนหลวงเร่งด่วน โดยใช้เครื่องบินชนิด CASA และ CN จำนวน 3 ภารกิจ 5 เที่ยวบิน ใช้สารฝนหลวงจำนวน 6 ตัน ปฏิบัติการฝนหลวงสร้าง ความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่าน พะเยา และแพร่ ซึ่งทำให้มีฝนตกปานกลาง บริเวณอำเภอบ้านหลวง เวียงสา นาน้อย จังหวัดน่าน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ส่วนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ป่าไม้จังหวัดตากและพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่าน จำนวน 2 ภารกิจ 3 เที่ยวบิน ใช้สารฝนหลวงจำนวน 2 ตัน และสารฝนหลวงชนิดซิลเวอร์ไอโอไดด์ (AgI) จำนวน 15 นัด พบว่ามีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งหลังจากการปฏิบัติการ พบว่า ค่า PM10 ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาหมอกควันลดลงอยู่ในระดับปานกลาง

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทุกหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ยังคงติดตามสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ยังคงติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นกัน โดยพร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ร้องขอทันที ที่สภาพอากาศเหมาะสม และจะประสานกับประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น โดยเกษตรกรและประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลสถานการณ์และความต้องการฝนในพื้นที่โดยตรงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วทุกภูมิภาค หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ไม่มีอะไรจะภูมิใจเท่าการที่การลงทุนลงแรงของตนจะผลิดอกออกผล เหมือนเช่น กวาง-กมลชนก เขมะโยธิน สุดแสนจะภูมิใจ เมื่อผัก ผลไม้ ในบ้านที่ปลูกไว้นั้นออกผลให้ได้ชื่นชมและลิ้มชิมรส งานนี้เลยต้องขออวดผ่านโลกออนไลน์ ใน kwang.kamolchanok อินสตาแกรมของเจ้าตัวเสียหน่อย โดยได้โพสต์ภาพผักสวนครัวรั้วกินได้ และเหล่าดอกไม้ในบ้าน ที่ทั้งสวย ทั้งน่ากิน มาให้ชมกันแบบนี้

“มาดูมะเฟืองบ้านกวางกันบ้างนะคะ👍👍👍#เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งเมื่อเราเห็นต้นไม้ที่เราเพาะเลี้ยงไว้ในบ้านผลิดอกออกผล#มาปลูกต้นไม้กันเถอะค่ะ🌲🌳🌵🌱🎋🌴#เรารักธรรมชาติ ❤️”

สัปปะรดก็มีนะคะ ดอกไม้ก็มาค่ะ555👍👍👍(ต่อจากคลิปมะเฟือง~ขนุน)#เรารักธรรมชาติเราเลยดูแลและให้ธรรมชาติอยู่รอบๆต้วเรา🌱🌴🎋🌲🌳#ความสุขเล็กๆ ของเจ้าของบ้าน❤️ ส่วนเสียงตอบรับจากผู้ชมที่ต่างก็เห็นแล้วอด “น้ำลายสอ” กันไม่ได้

กรมอุตุนิยทวิทยา รายงานสภาพอากาศว่า ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือส่วนมากทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค ทางด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชายฝั่งของภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ส่วนมากทางตอนบนของภาค

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองได้บางพื้นที่

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. วันนี้ ถึง 12.00 น. ืวันพรุ่งนี้
ภาคเหนือ อากาศร้อน ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.