ห้ามมิให้ครอบครองรักษานำเข้าหรือถอดอุปกรณ์เล่นเกม

ออกจากห้องคาสิโนหรือสถานที่จำลองโดยบุคคลใดๆ เว้นแต่อุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นต่อการเล่นเกมที่ได้รับอนุญาต มีการติด ประทับตรา ประทับตรา หรือสลักไว้บนบัตรประจำตัวอย่างถาวร หมายเลขหรือสัญลักษณ์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ อยู่ภายใต้การควบคุมแต่เพียงผู้เดียวของผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนหรือพนักงานของเขา และถูกนำเข้าหรือนำออกจากห้องคาสิโนหรือสถานที่จำลองตามการแจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมงโดยแจ้งแก่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคณะกรรมการ
โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

บุคคลอาจครอบครอง บำรุงรักษา หรือจัดแสดงอุปกรณ์การเล่นเกมในพื้นที่อื่นๆ ของโรงแรมคาสิโน โดยได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการ และภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีเงื่อนไขว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่การเล่นเกม
ค. โรงแรมคาสิโนแต่ละแห่งจะต้องมีห้องนับและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนดสำหรับการนับและจัดเก็บเงินสด เหรียญ โทเค็น และเช็คที่ได้รับในการเล่นเกม และสำหรับการตรวจสอบ การนับ และการจัดเก็บลูกเต๋า บัตร ชิป และตัวแทนที่มีมูลค่าอื่นๆ

กล่องดรอปบ็อกซ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่มีการฝากเงินสด เหรียญ หรือโทเค็นไว้ที่โต๊ะเล่นเกมหรือในสล็อตแมชชีน และพื้นที่ทั้งหมดที่เก็บกล่องและอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ขณะใช้งาน จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ล็อคสองตัว โดยมีกุญแจดอกหนึ่งซึ่ง จะอยู่ภายใต้การควบคุมแต่เพียงผู้เดียวของคณะกรรมการและอีกส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมแต่เพียงผู้เดียวของผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโน และกล่องดรอปบ็อกซ์และอุปกรณ์อื่นๆ ดังกล่าวจะไม่ถูกนำเข้าหรือถอดออกจากห้องคาสิโนหรือสถานที่จำลอง หรือล็อคหรือปลดล็อค ยกเว้นที่ เวลาดังกล่าว ในสถานที่นั้น และตามวิธีการที่คณะกรรมการจะกำหนด

ง. ชิปทั้งหมดที่ใช้ในการเล่นเกมจะต้องมีขนาดและสีสม่ำเสมอตามสกุลเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยกฎระเบียบ
จ. การเล่นเกมทั้งหมดจะต้องดำเนินการตามกฎที่ประกาศใช้โดยคณะกรรมการ การเดิมพันและการจ่ายเงินทั้งหมดของการเดิมพันที่ชนะจะต้องเป็นไปตามกฎที่ประกาศใช้โดยคณะกรรมาธิการ ซึ่งจะกำหนดข้อจำกัดดังกล่าวตามที่อาจจำเป็นเพื่อรับประกันความมีชีวิตชีวาของการดำเนินงานของคาสิโนและอัตราต่อรองที่ยุติธรรมต่อผู้อุปถัมภ์ แต่ละสล็อตแมชชีนจะต้องมีการจ่ายเงินขั้นต่ำ 83%

ฉ. ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนแต่ละรายจะต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมาให้กับผู้มีอุปการคุณเมื่อมีการร้องขอข้อความที่สมบูรณ์ของกฎของคณะกรรมการเกี่ยวกับเกมและการดำเนินการเล่นเกม การจ่ายเงินรางวัลของการเดิมพันที่ชนะ การประมาณโอกาสที่จะชนะสำหรับการเดิมพันแต่ละครั้ง และ คำแนะนำอื่น ๆ แก่ผู้เล่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนแต่ละรายจะต้องโพสต์อย่างเด่นชัดภายในห้องคาสิโน คาสิโนเสมือนจริง และสิ่งอำนวยความสะดวกจำลอง ตามความเหมาะสม ตามข้อบังคับของคณะกรรมการ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎการเล่นเกม การจ่ายเงินของการเดิมพันที่ชนะ อัตราต่อรองในการชนะสำหรับการเดิมพันแต่ละครั้ง และอื่นๆ ดังกล่าว คำแนะนำและข้อมูลแก่ผู้เล่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ก. โต๊ะเล่นเกมแต่ละโต๊ะจะต้องมีป้ายระบุการเดิมพันขั้นต่ำและสูงสุดที่อนุญาต แต่ละเกมที่นำเสนอในคาสิโนเสมือนจะต้องแสดงป้ายระบุการเดิมพันขั้นต่ำและสูงสุดที่อนุญาตที่เกี่ยวข้อง
จะผิดกฎหมายสำหรับผู้รับอนุญาตคาสิโนที่จะกำหนดให้การเดิมพันใดๆ เกินกว่าขั้นต่ำที่ระบุไว้หรือน้อยกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ระบุไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการเดิมพันใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงโดยผู้อุปถัมภ์และไม่ถูกปฏิเสธโดยผู้รับอนุญาตคาสิโนก่อนที่จะเริ่มเล่นจะถือเป็นการเดิมพันที่ถูกต้อง

ชม. (1) ห้ามใช้สล็อตแมชชีนในการเล่นเกม เว้นแต่จะเหมือนกันในด้านไฟฟ้า เครื่องกล และด้านอื่นๆ ทั้งหมดกับรุ่นที่ได้รับการทดสอบโดยเฉพาะจากแผนกและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ แผนกอาจใช้ดุลยพินิจของตนและเพื่อวัตถุประสงค์ในการเร่งกระบวนการอนุมัติ ส่งต่อการทดสอบไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบใดๆ ที่มีใบอนุญาตครบถ้วนในฐานะอุตสาหกรรมบริการคาสิโนตามหมวดย่อย ก ของมาตรา 92 ของ ป.ล.1977, c.110 (C.5:12-92)
แผนกจะต้องให้ความสำคัญกับการทดสอบเครื่องสล็อตซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนได้รับการรับรองว่าจะใช้ในคาสิโนในรัฐนี้

ตามข้อบังคับ คณะกรรมาธิการจะต้องกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคดังกล่าวสำหรับการออกใบอนุญาตสล็อตแมชชีน รวมถึงความน่าเชื่อถือทางกลไกและไฟฟ้า การรักษาความปลอดภัยจากการปลอมแปลง ความเข้าใจในการเดิมพัน และระดับเสียงและแสง ตามที่อาจเห็นว่าจำเป็นเพื่อปกป้องผู้เล่นจากการฉ้อโกงหรือ การหลอกลวงและเพื่อประกันความสมบูรณ์ของการเล่นเกม

การกำหนดราคาของเครื่องจักรดังกล่าวให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้กำหนด ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งการตั้งค่าให้คณะกรรมการทราบพร้อมๆ กัน
(2) ตามข้อบังคับ คณะกรรมาธิการจะต้องกำหนดจำนวนและความหนาแน่นของเครื่องสล็อตในคาสิโนที่ได้รับอนุญาตเพื่อ:
(a) ส่งเสริมความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานของคาสิโน;
(b) หลีกเลี่ยงการหลอกลวงหรือรบกวนผู้เล่นที่โต๊ะเล่นเกมบ่อยครั้ง
(c) ส่งเสริมความสะดวกสบายของผู้อุปถัมภ์;
(d) สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการเล่นที่มีน้ำใจในคาสิโน และ
(e) สนับสนุนและรักษาการแข่งขันในการดำเนินงานของคาสิโนโดยรับประกันว่าจะมีการเสนอโอกาสในการเล่นเกมที่หลากหลายให้กับสาธารณะ

กฎระเบียบดังกล่าวใด ๆ ที่ประกาศใช้โดยคณะกรรมาธิการซึ่งกำหนดจำนวนและความหนาแน่นของเครื่องสล็อตที่อนุญาตในคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดให้พื้นที่คาสิโนทั้งหมดและพื้นที่ทั้งหมดภายในสถานที่จำลองคาสิโนของผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องรวมอยู่ในการคำนวณใด ๆ ของ จำนวนและความหนาแน่นของเครื่องสล็อตที่อนุญาตในคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต

(3) ห้ามใช้ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เกมอื่น ๆ เพื่อเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริง เว้นแต่จะได้รับการทดสอบโดยเฉพาะจากแผนกและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ แผนกอาจใช้ดุลยพินิจของตนและเพื่อวัตถุประสงค์ในการเร่งกระบวนการอนุมัติ ส่งต่อการทดสอบไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบใดๆ ที่มีใบอนุญาตครบถ้วนในฐานะอุตสาหกรรมบริการคาสิโนตามหมวดย่อย ก ของมาตรา 92 ของ ป.ล.1977, c.110 (C.5:12-92)
แผนกจะต้องให้ความสำคัญกับการทดสอบซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เล่นเกมอื่นๆ ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนได้รับรองว่าจะใช้เพื่อดำเนินการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริงในรัฐนี้

ตามข้อบังคับ คณะกรรมาธิการจะต้องกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคดังกล่าวสำหรับการอนุมัติซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เกมอื่น ๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริง รวมถึงความน่าเชื่อถือทางกลไก ไฟฟ้า หรือโปรแกรม การรักษาความปลอดภัยจากการปลอมแปลง ความเข้าใจในการเดิมพัน และระดับเสียงรบกวนและแสง ตามที่อาจเห็นว่าจำเป็นเพื่อปกป้องผู้เล่นจากการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงและเพื่อประกันความสมบูรณ์ของการเล่นเกม

หากเหมาะสม ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดราคาของเกมคาสิโนเสมือนจริง และจะต้องแจ้งการตั้งค่าดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการทราบพร้อมๆ กัน
ฉัน. (ลบออกโดยการแก้ไข ป.ล.1991, c.182)
เจ (ลบออกโดยการแก้ไข ป.ล.1991, c.182)
เค บุคคลใดๆ จะต้องแลกเปลี่ยนหรือแลกชิปเพื่อสิ่งใดๆ ก็ตาม ยกเว้นสกุลเงิน เช็คส่วนบุคคลที่สามารถต่อรองได้ เคาน์เตอร์เช็คที่สามารถต่อรองได้ ชิปอื่นๆ คูปอง หรือบัตรกำนัลฟรีที่แจกจ่ายโดยผู้รับใบอนุญาตคาสิโน หรือหากได้รับอนุญาตตามข้อบังคับของคณะกรรมการ การเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องไปยังบัญชีบัตรเครดิตหรือเดบิต

ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องแลกชิปเกมของผู้ได้รับใบอนุญาตที่ส่งมอบโดยบุคคลนั้นตามคำร้องขอของบุคคลใด ๆ ในจำนวนใด ๆ ที่มากกว่า $100 พร้อมเช็คที่ดึงเข้าบัญชีของผู้ได้รับใบอนุญาตที่สถาบันการธนาคารใด ๆ ในรัฐนี้และ จ่ายให้กับบุคคลนั้นแล้ว
ล. จะผิดกฎหมายสำหรับผู้รับอนุญาตคาสิโนหรือตัวแทนหรือพนักงานของคาสิโนที่จะจ้าง ทำสัญญา หรือใช้หน้าม้าหรือเห่าใดๆ เพื่อชักจูงบุคคลใดๆ ให้เข้าไปในคาสิโนหรือสถานที่จำลองสถานการณ์ หรือเล่นเกมใดๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

ม. จะผิดกฎหมายสำหรับเจ้ามือในเกมที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีการแจกไพ่ให้แจกไพ่ด้วยมือหรือนอกเหนือจากจากอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นั้นโดยเฉพาะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นตามกฎของคณะกรรมการ
n. จะผิดกฎหมายสำหรับพนักงานคีย์คาสิโนหรือบุคคลใดๆ ที่ต้องถือใบอนุญาตพนักงานคีย์คาสิโนตามเงื่อนไขของการจ้างงานหรือคุณสมบัติในการเดิมพันในคาสิโนหรือสถานที่จำลองสถานการณ์ในรัฐนี้ หรือพนักงานคาสิโนใดๆ นอกเหนือจากขยะ ตัวแทน บาร์เทนเดอร์ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟ หรือพนักงานคาสิโนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินการเล่นเกม การเดิมพันในคาสิโนหรือสถานที่จำลองในโรงแรมคาสิโนที่ลูกจ้างทำงานอยู่ ตามคำตัดสินของคณะกรรมการ หรือในคาสิโนหรือสถานที่จำลองสถานการณ์อื่นใดในรัฐนี้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยผู้รับใบอนุญาตคาสิโนคนเดียวกัน

พนักงานคาสิโนใดๆ นอกเหนือจากตัวแทนรวม บาร์เทนเดอร์ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟ หรือพนักงานคาสิโนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินการเล่นเกม จะต้องรออย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ พนักงานลาออกจากงานกับผู้รับใบอนุญาตคาสิโนหรือถูกเลิกจ้างจากผู้รับใบอนุญาตคาสิโนก่อนที่พนักงานจะเล่นการพนันในคาสิโนหรือสถานที่จำลองในโรงแรมคาสิโนที่พนักงานเคยทำงานมาก่อนหรือในคาสิโนหรือสถานที่จำลองอื่น ๆ ในนี้ รัฐซึ่งเป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยผู้รับใบอนุญาตคาสิโนคนเดียวกัน

โอ (1) จะผิดกฎหมายสำหรับพนักงานคีย์คาสิโนหรือบ็อกซ์แมน ฟลอร์แมน หรือพนักงานคาสิโนอื่น ๆ ที่จะทำหน้าที่ในตำแหน่งกำกับดูแลเพื่อเรียกร้องหรือยอมรับ และสำหรับพนักงานคาสิโนอื่น ๆ ที่จะเรียกร้องทิปหรือบำเหน็จใด ๆ จากผู้เล่นคนใด ๆ หรือลูกค้าที่โรงแรมคาสิโนหรือสถานที่จำลองที่เขาทำงานอยู่
(2) เจ้ามืออาจรับทิปหรือสินน้ำใจจากลูกค้าที่โต๊ะที่เจ้ามือกำลังเล่นอยู่ ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของหมวดย่อยนี้ ทิปหรือสินน้ำใจดังกล่าวทั้งหมดจะถูกฝากทันทีในกล่องล็อคที่สงวนไว้สำหรับวัตถุประสงค์นั้น นำมาคิดและวางไว้ในกองรวมเพื่อแจกจ่ายตามสัดส่วนระหว่างดีลเลอร์ โดยการกระจายจะขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ดีลเลอร์แต่ละรายทำงาน ยกเว้นว่า ค่าคอมมิชชันอาจอนุญาตให้มีการจัดตั้งกองกลางแยกต่างหากสำหรับดีลเลอร์ในเกมโป๊กเกอร์ หรืออาจอนุญาตให้เก็บทิปหรือบำเหน็จโดยดีลเลอร์แต่ละรายในเกมโป๊กเกอร์
(cf: P.L.1998, c.141, s.1)
5. มาตรา 109 ของ P.L.1977, c.110 (5:12-109) ได้รับการแก้ไขเป็นดังนี้:

109. โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใด ๆ ของบทความนี้ คณะกรรมาธิการอาจออกคำสั่งฉุกเฉินสำหรับการระงับ การจำกัด หรือเงื่อนไขของใบรับรองการดำเนินการใด ๆ หรือใบอนุญาตใด ๆ นอกเหนือจากใบอนุญาตของคาสิโน หรือการจดทะเบียนใด ๆ หรือใบอนุญาตใด ๆ ในการดำเนินงานคาสิโนเสมือนจริง หรืออาจออกคำสั่งฉุกเฉินโดยกำหนดให้คาสิโนที่ได้รับอนุญาตต้องกันบุคคลออกจากสถานที่ของคาสิโนที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว หรือจากการใช้หรือรักษาบัญชีเดิมพันที่คาสิโนเสมือน หรือไม่จ่ายค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับการบริการหรือผลกำไร รายได้ หรือใด ๆ ให้กับบุคคลดังกล่าว เงินคงค้างจากการลงทุนในคาสิโนดังกล่าวในลักษณะดังต่อไปนี้:

ก. คำสั่งฉุกเฉินจะออกได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า
(1) ถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายอาญาของรัฐนี้โดยผู้รับอนุญาตหรือผู้จดทะเบียน หรือ
(2) การกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อป้องกันการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว หรือ
(3) การดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นทันทีเพื่อรักษาความสงบสุข สุขภาพ ความปลอดภัย ศีลธรรม ความสงบเรียบร้อย และสวัสดิภาพสาธารณะของประชาชน หรือเพื่อรักษานโยบายสาธารณะที่ประกาศไว้ในพระราชบัญญัตินี้

ข. คำสั่งฉุกเฉินต้องระบุเหตุในการออกคำสั่ง รวมทั้งการแถลงข้อเท็จจริงที่ประกอบขึ้นเป็นเหตุฉุกเฉินที่ต้องดำเนินการดังกล่าว
ค. คำสั่งฉุกเฉินให้มีผลบังคับทันทีเมื่อมีการออกและให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาต ผู้จดทะเบียน หรือตัวแทนผู้มีถิ่นที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต คำสั่งฉุกเฉินอาจระงับ จำกัด กำหนดเงื่อนไขหรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติของบุคคลตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปที่ต้องได้รับการอนุมัติในการดำเนินการใด ๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือสถานประกอบการคาสิโนที่ได้รับอนุญาต คำสั่งฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งต่อไปของคณะกรรมการหรือคำสั่งจำหน่ายคดีถึงที่สุด
ง. ภายใน 5 วันหลังจากมีคำสั่งฉุกเฉิน คณะกรรมการจะจัดให้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
จ. หลังจากนั้น บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับคำสั่งฉุกเฉินแล้วให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้าคณะกรรมาธิการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
(cf: P.L.1981, c.503, s.18)

6. ส่วนที่ 1 ของ P.L.1999, c.352 (C.5:12-129.1) ได้รับการแก้ไขเป็นดังนี้:
1. ผู้ถือใบอนุญาตใด ๆ ที่ออกภายใต้ P.L.1977, c.110 (C.5:12-1 et seq.) หรือบุคคลใด ๆ ที่ดำเนินการในนามของใบอนุญาตดังกล่าว จะต้องยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยกับผู้อำนวยการกอง ของการบังคับใช้การเล่นเกม
เพื่อวัตถุประสงค์ของ P.L.1999, c.352 (C.5:12-129.1 et al.), “ธุรกรรมที่น่าสงสัย” หมายถึงการยอมรับเงินสด [หรือ] การแลกชิปหรือเครื่องหมายหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดอื่น ๆ หรือการจ่ายเงินเพื่อสร้างเครดิตในบัญชีเดิมพันคาสิโนเสมือนที่เกี่ยวข้องหรือรวม $5,000 หากผู้รับอนุญาตหรือบุคคลทราบหรือสงสัยว่าธุรกรรม:

ก. เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือมีวัตถุประสงค์หรือดำเนินการเพื่อปกปิดหรือปลอมแปลงเงินทุนหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ข. เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยงกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดการรายงานธุรกรรมใด ๆ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐนี้หรือสหรัฐอเมริกา รวมถึงแผนการจัดโครงสร้างชุดธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดการรายงานธุรกรรมใด ๆ ภายใต้ กฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐนี้หรือสหรัฐอเมริกา หรือ
ค. ไม่มีธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นใดที่ชัดเจน หรือไม่ใช่ธุรกรรมประเภทที่บุคคลคาดว่าจะทำตามปกติ และผู้ได้รับใบอนุญาตหรือบุคคลไม่ทราบคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับธุรกรรมหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่ รวมถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้ ของการทำธุรกรรม
(cf: P.L.1999, c.352, s.1)

7. (ส่วนใหม่) “คาสิโนเสมือนจริง” – เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนตามพระราชบัญญัตินี้ P.L. ค. (C. ) (ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อสภานิติบัญญัติตามใบเรียกเก็บเงินนี้) ซึ่งผู้รับใบอนุญาตคาสิโนอาจเสนอเกมที่ได้รับอนุญาตแก่ผู้อยู่อาศัยในรัฐนี้ซึ่งได้สร้างบัญชีเดิมพันกับผู้รับใบอนุญาตคาสิโน

8. (ส่วนใหม่) ห้ามมิให้มีการเปิดคาสิโนเสมือนจริงต่อสาธารณะ และห้ามเล่นเกมใดๆ ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ จนกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนที่มีใบรับรองการดำเนินงานที่ถูกต้องจะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการให้ดำเนินการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริง

ใบอนุญาตดังกล่าวซึ่งมีอายุหนึ่งปีจะออกโดยคณะกรรมการเมื่อพบว่าคาสิโนเสมือนปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ ค. (C. ) (ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อหน้าสภานิติบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้) และกฎระเบียบที่ประกาศใช้ภายใต้ที่นี้ ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนได้ดำเนินการควบคุมการจัดการที่จำเป็นและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของคาสิโนเสมือนจริง พนักงานคาสิโนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนเสมือนจริง ได้รับใบอนุญาตสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน และคาสิโนเสมือนจริงได้จัดทำขึ้นทุกประการเพื่อรับและให้ความบันเทิงแก่สาธารณะ
ข. ใบอนุญาตจะต้องรวมรายการแยกตามหมวดหมู่และจำนวนเกมที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีอยู่ในคาสิโนเสมือนจริงนั้น ๆ

ค. ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องยื่นการเปลี่ยนแปลงจำนวนเกมที่ได้รับอนุญาตในคาสิโนเสมือนของตนกับคณะกรรมการและแผนกต่างๆ ตามระเบียบที่ประกาศโดยคณะกรรมาธิการ

ง. มันจะเป็นเงื่อนไขที่ชัดเจนของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของคาสิโนเสมือนที่ผู้รับใบอนุญาตคาสิโนจะต้องรักษาหนังสือ บันทึก และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคาสิโนเสมือนของผู้ได้รับใบอนุญาตในลักษณะและสถานที่ภายในรัฐนี้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการ . หนังสือ บันทึก และเอกสารดังกล่าวทั้งหมดจะต้องพร้อมสำหรับการตรวจสอบได้ทันทีตลอดชั่วโมงการทำงานตามกฎของคณะกรรมการ และจะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

จ. ภายใต้อำนาจของคณะกรรมาธิการในการปฏิเสธ เพิกถอน หรือระงับใบอนุญาต ใบอนุญาตคาสิโนเสมือนใดๆ ที่มีผลใช้บังคับจะต้องต่ออายุโดยคณะกรรมการเป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อมีการยื่นคำขอต่ออายุที่เหมาะสม เสร็จสิ้นการตรวจสอบการดำเนินงานของคาสิโนเสมือนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ การทบทวนการควบคุมทั้งหมดที่จำเป็นตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัตินี้ และการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและภาษีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของคณะกรรมการกำหนด
เมื่อต่ออายุใบอนุญาตคาสิโนเสมือนจริง คณะกรรมการจะออกใบรับรองการต่ออายุที่เหมาะสมหรืออุปกรณ์หรือสติ๊กเกอร์ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจะแนบไปกับใบอนุญาตคาสิโนเสมือนจริง

ฉ. แม้จะมีหัวข้อย่อย ก. และอี ของส่วนนี้ ใบอนุญาตคาสิโนเสมือนจะยังคงมีผลใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนที่ถือใบอนุญาตนั้นมีใบรับรองการดำเนินการที่ถูกต้องด้วย
9. (ส่วนใหม่) การดำเนินงานคาสิโนเสมือนทั้งหมด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ และบุคลากร จะตั้งอยู่ภายในผู้ได้รับใบอนุญาต’ สิ่งอำนวยความสะดวกโรงแรมคาสิโน

ข. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการดำเนินการและสนับสนุนการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริงจะต้อง:
(1) จัดให้มีในลักษณะที่ส่งเสริมความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการดำเนินงานคาสิโนเสมือน
(๒) มีระบบตรวจติดตามด้วยภาพวงจรปิดตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบหรือสัญญาณที่คณะกรรมการหรือหน่วยงานได้รับอนุมัติจากสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตได้
(3) ไม่ได้รับการออกแบบในลักษณะใด ๆ ที่อาจรบกวนความสามารถของคณะกรรมการหรือแผนกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของคาสิโนเสมือนจริง และ
(4) ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกประการ

10. (ส่วนใหม่) โดยไม่คำนึงถึงมาตรา 99 ของ P.L.1977, c.110 (C.5:12-99) ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนแต่ละรายที่ถือหรือได้ยื่นขอใบอนุญาตในการดำเนินการคาสิโนเสมือนจะต้องส่งคำอธิบายของระบบขั้นตอนภายในและต่อคณะกรรมาธิการ การควบคุมด้านการบริหารและการบัญชีสำหรับการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริง และคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงใดๆ
การยื่นดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างน้อย 30 วันก่อนการดำเนินการดังกล่าวจะเริ่ม หรืออย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขั้นตอนหรือการควบคุมเหล่านั้นจะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นโดยคณะกรรมการ แม้ว่าจะมีสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การควบคุมภายในที่อธิบายไว้ในย่อหน้า (3) ของส่วนย่อยนี้อาจถูกนำมาใช้โดยผู้รับใบอนุญาตคาสิโนเมื่อมีการยื่นการควบคุมภายในดังกล่าวกับคณะกรรมาธิการ

ขั้นตอนภายในหรือการควบคุมภายในแต่ละรายการจะต้องมีการนำเสนอทั้งการบรรยายและแผนผังของระบบควบคุมภายในที่จะใช้เกี่ยวกับคาสิโนเสมือนจริง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
(1) การควบคุมทางบัญชี รวมถึงการกำหนดมาตรฐานของรูปแบบและคำจำกัดความของคำศัพท์ที่จะใช้ในการเล่นเกม
(2) ขั้นตอน แบบฟอร์ม และสูตรตามความเหมาะสมซึ่งครอบคลุมถึงการคำนวณเปอร์เซ็นต์การถือครอง รายได้ลดลง; ตารางค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย; บริการฟรี; และรายการเทียบเท่าเงินสด

(3) รายละเอียดงานและระบบของบุคลากรและสายการบังคับบัญชา การสร้างความรับผิดชอบที่หลากหลายในหมู่พนักงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการคาสิโนเสมือนจริง และการระบุตำแหน่งหัวหน้างานหลักและรองสำหรับพื้นที่รับผิดชอบ โครงสร้างเงินเดือน และแนวปฏิบัติด้านบุคลากร
(4) ขั้นตอนการสร้างบัญชีเดิมพัน รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบอายุของผู้สมัครบัญชีเดิมพัน
(5) ขั้นตอนในการยกเลิกบัญชีเดิมพันโดยเจ้าของบัญชีและการคืนเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีเดิมพันให้กับเจ้าของบัญชี
(6) ขั้นตอนการยกเลิกบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

(7) ขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบและการรับรองความถูกต้องของเจ้าของบัญชีเดิมพันเพื่อให้ผู้ถือสามารถเริ่มเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริงได้ และการออกจากระบบของผู้ถือบัญชีเดิมพันเมื่อเจ้าของบัญชีเล่นเกมเสร็จแล้ว รวมถึงขั้นตอนในการ ออกจากระบบโดยอัตโนมัติของผู้ถือหลังจากไม่มีการใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด
(8) ขั้นตอนในการเติมเงินและหักบัญชีเดิมพัน

(9) ขั้นตอนในการขึ้นเงินเช็คเพื่อสร้างเครดิตในบัญชีเดิมพัน การรับและความปลอดภัยของเงินสดเพื่อสร้างเครดิตในบัญชีเดิมพัน ไม่ว่าเงินสดดังกล่าวจะได้รับโดยการโอนเงิน การเบิกล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และรับเครื่องมือเจรจาทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อสร้างเครดิตในบัญชีเดิมพัน

(10) ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชีเดิมพันโดยเจ้าของบัญชี
(11) การแลกชิปคาสิโนเสมือน โทเค็น หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดอื่น ๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมและการจ่ายรางวัลแจ็คพอต
(12) การบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมที่คาสิโนเสมือนจริง
(13) ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเงินทุนในบัญชีเดิมพัน
(14) ขั้นตอนในการโอนเงินจากบัญชีเดิมพันไปยังกระบวนการนับ
(15) วิธีการและการรักษาความปลอดภัยในการนับและบันทึกรายได้
(16) ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกคาสิโนเสมือนจริงภายในสถานที่ของโรงแรมคาสิโน
(17) ขั้นตอนและมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการจัดการและการจัดเก็บซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริง

(18) ขั้นตอนและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อปกป้องซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เล่นเกมอื่น ๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจากการปลอมแปลงโดยพนักงานคาสิโนหรือบุคคลอื่นใด จากสถานที่ภายในหรือภายนอกสถานที่ในโรงแรมคาสิโน
(19) ขั้นตอนในการตอบสนองต่อการแทรกแซงซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เกมอื่น ๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมคาสิโนเสมือนจริงหรืออุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับเกมใด ๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนการเล่นเกม รวมถึงการระงับการดำเนินงานคาสิโนเสมือนจริงบางส่วนหรือทั้งหมด หรือการระงับใด ๆ หรือบัญชีเดิมพันทั้งหมดเมื่อมีการรับประกัน และ

(20) ขั้นตอนการช่วยเหลือนักพนันที่มีปัญหาและบีบบังคับ
ข. ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนแต่ละรายจะต้องส่งคำอธิบายของระบบขั้นตอนภายในและการควบคุมการบริหารและบัญชีสำหรับการดำเนินการที่ไม่ใช่เกมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เข้าถึงคาสิโนเสมือนจริง และคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่เกินห้าวันหลังจากเริ่มดำเนินการเหล่านั้น หรือหลังจากการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือการควบคุมเหล่านั้นมีผลใช้บังคับ

ค. คณะกรรมาธิการจะตรวจสอบการส่งแต่ละรายการตามที่กำหนดในหมวดย่อย ก และข และจะต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ค. (C. ) (ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อสภานิติบัญญัติตามร่างกฎหมายนี้) และกฎระเบียบที่ประกาศใช้ภายใต้นั้น และระบบที่ส่งมาให้การควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินงานคาสิโนเสมือนของโรงแรมคาสิโนแห่งใดแห่งหนึ่งที่ส่งหรือไม่

หากคณะกรรมการพบว่ามีความไม่เพียงพอ คณะกรรมการจะต้องระบุความไม่เพียงพอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้รับอนุญาตคาสิโน ซึ่งจะทำการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าการยื่นเสนอนั้นเพียงพอทุกประการ คณะกรรมการจะต้องแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนทราบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนย่อย ก ของส่วนนี้ ห้ามผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนเริ่มหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเล่นเกม เว้นแต่และจนกว่าระบบขั้นตอนและการควบคุมดังกล่าวจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ส่วนที่สอง – ส่วนที่เหลือของใบเรียกเก็บเงิน – จะปรากฏวันอาทิตย์ .

นอร์ฟอล์ก เนแบรสกา –ม.ค. 27 ก.ย. 2544 –ตามรายงานของ Associated Press: ” เนื่องจากมีการวางเดิมพันมากขึ้นใน Super Bowl ของวันอาทิตย์ การโทรเพิ่มเติมจึงเกิดขึ้นกับสายด่วนการพนันบังคับของเนแบรสกา
“สายด่วนได้รับการโทรมากที่สุดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากถือเป็นการสิ้นสุดฤดูกาลของสมาคมฟุตบอลแห่งชาติ [Jerry Bauerkemper กรรมการบริหารของสภาเนแบรสกาว่าด้วยการพนันซึ่งบังคับ] กล่าว

“…จำนวนการโทรเข้าสายด่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากน้อยกว่า 500 ครั้งในปี 1993 เป็นมากกว่า 6,000 ครั้งในปีที่ผ่านมา…” แอตแลนติกซิตี้ นิวเจอร์ซีย์ –ม.ค. 27 ก.ย. 2544 — ตามที่รายงานโดย Associated Press: “คาสิโนอาจกลายเป็นสถานที่ที่เงียบสงบกว่านี้ได้ หากเทคโนโลยีเกมนานาชาติเข้ามามีบทบาท”
“…ผู้ผลิตสล็อตแมชชีนได้คิดค้นระบบสล็อตไร้เงินสดที่จ่ายด้วยบัตรกำนัลกระดาษแทนเหรียญ EZ Pay ซึ่งมีการใช้งานอยู่แล้วในคาสิโนบางแห่งในเนวาดา มิสซิสซิปปี้ และอเมริกันอินเดียน อาจจะมาที่นี่

“คณะกรรมการควบคุมคาสิโนของรัฐกำลังพิจารณาคำขอของโรงแรม Bally Park Place Casino เพื่อติดตั้งเครื่องจักร 50 เครื่องสำหรับระยะเวลาการทดสอบที่ไม่มีกำหนด”

“…ด้วย EZ Pay นักพนันที่ใส่บิล 20 ดอลลาร์ลงในสล็อตแมชชีนสามารถเล่นได้จนกว่าเขาจะเบื่อเครื่อง เมื่อถึงเวลาถอนเงิน เครื่องจะผลิตบัตรกำนัลตั๋วบาร์โค้ดที่สามารถแลกได้ที่กรงคาสิโนเป็นเงินสดหรือใช้เป็นเครดิตในเครื่องอื่น ๆ

“…คาสิโนชอบระบบนี้เพราะมันช่วยลดปริมาณการจัดการเหรียญที่จำเป็นในการใช้งานสล็อตแมชชีน ด้วยการหลีกเลี่ยงการเติมถังสล็อตแมชชีนซ้ำๆ คาสิโนสามารถประหยัดค่าแรงและจำกัดระยะเวลาที่เครื่องบางเครื่องไม่ทำงาน

“…เสียงเหรียญที่กระทบกันอาจไม่หายไปตลอดกาล: เครื่อง EZ Pay มีองค์ประกอบเสียงที่เลียนแบบเสียงเหรียญที่หล่น” ความเคลื่อนไหวในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบกำลังได้รับแรงผลักดันไปทั่วโลก GamCare ของสหราชอาณาจักร (สมาคมทรัพยากรการศึกษาและการฝึกอบรมการดูแลการพนันแห่งชาติ) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเล่นเกมแบบดั้งเดิมทุกรูปแบบนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อสามปีที่แล้ว ได้หันมาให้ความสนใจกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน

ตามที่ รต. ที่รัก Lord Wakeham DL ประธาน GamCare องค์กรประสบความสำเร็จอย่างมากในการ “ดึงความสนใจไปที่อุบัติการณ์และผลที่ตามมาของปัญหาการพนัน การให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และการให้ความรู้แก่ผู้อื่นเกี่ยวกับวิธีการระบุและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการพนัน . เหนือสิ่งอื่นใด บริษัทได้สถาปนาตัวเองเป็นองค์กรชั้นนำที่จัดการกับปัญหาเหล่านี้ ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน และได้รับการยอมรับจากรัฐบาล อุตสาหกรรม และสื่อมวลชน”

หนึ่งในโปรแกรมต่างๆ ของ GamCare ได้แก่ สายช่วยเหลือและบริการให้คำปรึกษา สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ เว็บไซต์ www.gamcare.org.uk การประชุมประจำปี การศึกษาความชุกของการพนันระดับชาติ การให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน และโปรแกรมพิเศษ โครงการ

จากข้อมูลของ Hugh Deynem ผู้ประสานงานสายด่วน จำนวนการโทรไปยังสายด่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการโทรเพิ่มขึ้นเป็น 2,330 ครั้งในปี 2542 เพิ่มขึ้น 47 เปอร์เซ็นต์จากปี 2541 “เรามีการโทรโดยเฉลี่ยประมาณ 250 ครั้งต่อเดือน” เขากล่าว แม้ว่าสิ่งนี้อาจมีความผันผวนก็ตาม “หลังจากรายการทีวีเกี่ยวกับปัญหาการพนันเมื่อเร็ว ๆ นี้ เรามีการโทรถึง 70 สายภายในวันเดียว”

สายด่วนมีเจ้าหน้าที่ให้บริการโดยทีมอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างละเอียด บางคนโทรหาสายด่วนเป็นประจำเพื่อขอความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และบ่อยครั้งที่พวกเขาจะสร้างความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาคนใดคนหนึ่ง