องค์ประกอบสุดท้ายของแผนของเราในอนาคตเกี่ยวข้องกับการ

เข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ ในปัจจุบัน เรากำลังวิเคราะห์โอกาสหลายประการที่อาจตกเป็นของลอตเตอรีหรือด้านการแข่งขันในธุรกิจของเรา ผู้สมัครเข้าซื้อกิจการใดๆ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดต่อไปนี้: สามารถซื้อได้โดยใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี EBITDA หลายเท่าซึ่งต่ำกว่าของเราในปัจจุบันอย่างมาก ดังนั้นจึงบรรลุถึงการเพิ่มรายได้อย่างมีนัยสำคัญพร้อมกับการปรับปรุงงบดุล

ธุรกิจมีเทคโนโลยีและตลาดที่ทับซ้อนกับธุรกิจปัจจุบันของเรา และมีศักยภาพที่ดีในการประสานโครงสร้างรายได้และต้นทุน และโมเดลธุรกิจผสมผสานองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมด้านรายได้ การบริการ และสัญญารายได้ที่เกิดขึ้นประจำหลายปี แม้ว่า ณ จุดนี้จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะทำธุรกรรมดังกล่าวให้เสร็จสิ้นในปีหน้า แต่เราก็รู้สึกยินดีกับโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

ซานดิเอโก–(ข่าวประชาสัมพันธ์)–ก.พ. 19 ต.ค.2545–Venture Catalyst Incorporated (“VCAT”) (OTCBB: VCAT) รายงานผลประกอบการทางการเงินและการดำเนินงานในช่วงสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2544 ในวันนี้
ผลลัพธ์สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544:

รายได้รวมในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 มีค่าเป็นศูนย์ เมื่อเทียบกับ 2,008,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้สำหรับการบริการที่มอบให้กับเผ่า Barona Tribe ในช่วงเวลาปัจจุบันเป็นศูนย์ เมื่อเทียบกับ 1,553,000 ดอลลาร์ที่ได้รับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่ารายได้ที่ Barona Casino จะเกินค่าใช้จ่ายในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 แต่ระดับรายได้ยังไม่เพียงพอภายใต้สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าที่ปรึกษาของเราเพื่อชดเชยผลกระทบของเงินทุนที่สำคัญ การก่อสร้าง ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เกิดขึ้นที่คาสิโนบาโรน่า

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเสร็จสิ้นการขยายระหว่างกาลของ Barona Casino ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Barona Valley Ranch และการเพิ่มขึ้นของหนี้โดย Barona Tribe เพื่อใช้ในโครงการขยาย ตามที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้ ตามการคาดการณ์ทางการเงินที่ Barona Casino มอบให้เราในเดือนสิงหาคม 2544 เราเชื่อว่าตามสูตรปัจจุบันสำหรับการคำนวณค่าตอบแทนของเราภายใต้ข้อตกลงการให้คำปรึกษา จะไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาให้กับเราภายใต้ข้อตกลงที่มีอยู่จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 สิ้นสุดระยะเวลาของข้อตกลงการให้คำปรึกษา

รายได้จากการบริการที่มอบให้กับลูกค้านอกเหนือจากเผ่า Barona Tribe ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 นั้นเป็นศูนย์ เมื่อเทียบกับรายได้ 455,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว การลดลงนี้เป็นผลมาจากการตัดสินใจของเราในการปรับโครงสร้างธุรกิจของเราและปรับการดำเนินงานของเราเพื่อมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกมของชนพื้นเมืองอเมริกันเท่านั้น การตัดสินใจของเราที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เป็นการตอบสนองต่อความต้องการเทคโนโลยีและบริการอินเทอร์เน็ตของเราที่ลดลง

ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ต้นทุนการบริการลดลง 44% เป็น 1,168,000 ดอลลาร์จาก 2,103,000 ดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารทั่วไปลดลง 62% เป็น 859,000 ดอลลาร์จาก 2,253,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เราบันทึกผลขาดทุนจำนวน 6,956,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแสดงถึงต้นทุนโดยประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการให้บริการภายใต้ข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ Barona จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 ผลขาดทุนดังกล่าวคือ บันทึกเป็นผลมาจากความคาดหวังว่าจะไม่มีรายได้จากข้อตกลงการให้คำปรึกษา และความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเจรจาใหม่หรือปรับโครงสร้างข้อตกลงการให้คำปรึกษากับชนเผ่า Barona

การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตอบแทนตามหุ้นลดลง 98% เหลือ 9,000 ดอลลาร์จาก 398,000 ดอลลาร์ ผลขาดทุนสุทธิอื่นๆ ในระหว่างงวดปัจจุบันอยู่ที่ 58,000 ดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการสูญเสียที่บันทึกไว้เพื่อลดมูลค่าตามบัญชีของการลงทุนของเราใน Watchnet, Inc.

VCAT รายงานผลขาดทุนสุทธิในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2544 อยู่ที่ 9,142,000 ดอลลาร์ หรือ 1.27 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 9,930,000 ดอลลาร์หรือ 1.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 7,206,598 สำหรับงวดปัจจุบัน เทียบกับ 7,415,741 สำหรับงวดปีก่อน

ผลลัพธ์สำหรับรอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 200:

รายได้รวมในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 มีค่าเป็นศูนย์ เมื่อเทียบกับ 8,563,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้สำหรับการบริการที่มอบให้กับชนเผ่า Barona ในช่วงเวลาปัจจุบันเป็นศูนย์ เมื่อเทียบกับ 6,869,000 ดอลลาร์ที่ได้รับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่ารายได้ที่ Barona Casino จะเกินค่าใช้จ่ายในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 แต่ระดับรายได้ยังไม่เพียงพอภายใต้สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าที่ปรึกษาของเราเพื่อชดเชยผลกระทบของเงินทุนที่สำคัญ การก่อสร้าง ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เกิดขึ้นที่คาสิโนบาโรน่า

รายได้จากการบริการที่มอบให้กับลูกค้านอกเหนือจาก Barona Tribe ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 นั้นเป็นศูนย์ เมื่อเทียบกับ 1,694,000 ดอลลาร์ที่ได้รับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจของเราในการปรับโครงสร้างธุรกิจของเราใหม่และปรับการดำเนินงานของเราให้มุ่งเน้นที่ เฉพาะในอุตสาหกรรมเกมของชนพื้นเมืองอเมริกันเท่านั้น

ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ต้นทุนการบริการลดลง 45% เป็น 2,288,000 ดอลลาร์จาก 4,125,000 ดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารทั่วไปลดลง 63% เป็น 1,673,000 ดอลลาร์จาก 4,511,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เราบันทึกผลขาดทุนจำนวน 6,956,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแสดงถึงต้นทุนโดยประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการให้บริการภายใต้ข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ Barona จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547

การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตอบแทนตามหุ้นลดลง 98% เหลือ 20,000 ดอลลาร์จาก 743,000 ดอลลาร์ ผลขาดทุนสุทธิอื่นๆ ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 อยู่ที่ 118,000 ดอลลาร์ โดยหลักๆ เป็นผลจากการสูญเสียที่บันทึกไว้เพื่อลดมูลค่าตามบัญชีของการลงทุนของเราใน Watchnet, Inc. และการขายสินทรัพย์ถาวร

ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เรามีค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างเป็นจำนวน 154,000 ดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างใหม่และการลดต้นทุนที่กำลังดำเนินอยู่ VCAT รายงานผลขาดทุนสุทธิในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2544 อยู่ที่ 11,522,000 ดอลลาร์ หรือ 1.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 10,577,000 ดอลลาร์หรือ 1.43 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 7,206,598 สำหรับงวดปัจจุบัน เทียบกับ 7,400,094 สำหรับงวดปีก่อน

สภาพคล่อง:

ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของเราไม่จำกัดอยู่ที่ประมาณ 7,853,000 ดอลลาร์ เราเชื่อว่าเงินสดที่ไม่จำกัดของเราจะเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการด้านการดำเนินงานและเงินทุนที่เราทราบ เนื่องจากมีกำหนดชำระในปัจจุบันอย่างน้อย 12 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม หากความต้องการเงินสดของเราต้องการเพิ่มขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา หรือการดำเนินธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ ระยะเวลาที่เงินสดในปัจจุบันของเราจะคงไว้ซึ่งการดำเนินงานอาจลดลงอย่างมาก

สหราชอาณาจักร – ตามที่รายงานโดย Ananova: “Power Leisure กำลังวางแผนการขยายธุรกิจในสหราชอาณาจักรเพิ่มเติม แม้ว่าจะเผยให้เห็นผลกำไรทั้งปีลดลงก็ตาม
“กำไรก่อนหักภาษีของบริษัทที่อยู่เบื้องหลังเจ้ามือรับแทง Paddy Power ลดลงเหลือ 5.5 ล้านปอนด์ (7.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก 6.67 ล้านปอนด์ (9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) หลังจากที่รวมค่าใช้จ่ายในการเปิดตัวการดำเนินการออนไลน์ในสหราชอาณาจักรแล้ว

“แต่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น 27% เป็น 280.8 ล้านปอนด์ (402 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก 221 ล้านปอนด์ (316 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยการเดิมพันออนไลน์เพิ่มขึ้น 410% เป็น 21.2 ล้านปอนด์ (30.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) – แม้จะได้รับผลกระทบจากเท้า- และปากในปฏิทินการแข่งม้า

“บริษัทมีสำนักงานพนันที่ได้รับใบอนุญาต 126 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในไอร์แลนด์ แต่กล่าวว่าขณะนี้มีแผนจะเพิ่มร้านค้าสองแห่งในสหราชอาณาจักร

“ร้านค้าในสหราชอาณาจักรทั้งสองแห่งของเรา ทั้งในลอนดอน ยังคงซื้อขายกันเหนือความคาดหมาย และเราจะสำรวจตลาดในสหราชอาณาจักรต่อไปผ่านการเปิดสำนักงานเพิ่มเติมจำนวนเล็กน้อยเพิ่มเติม”

มิชิแกน – ตามที่รายงานโดย Muskegon Chronicle: “ผู้จัดการธนาคารคนหนึ่งที่ยักยอกเงิน 1.56 ล้านดอลลาร์และทำหายที่คาสิโนถูกตัดสินจำคุกเกือบสามปีในการควบคุมตัวของรัฐบาลกลางเมื่อวันศุกร์โดยผู้พิพากษาที่ปฏิเสธข้อโต้แย้งที่ว่าชายคนนั้นสมควรได้รับการพักเนื่องจากปัญหาการพนัน .
“ไม่มีใครทิ้งสมองไว้ที่ประตูเมื่อพวกเขาเข้ามาเพื่อวิเคราะห์คดีนี้” โรเบิร์ต โฮล์มส์ เบลล์ หัวหน้าผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ กล่าว ซึ่งกล่าวถึงมื้ออาหารและห้องพักฟรีที่ Robert W. Schaefer เพลิดเพลินในช่วง 41/2 ปีที่ผ่านมา ของการเข้าชมคาสิโน

“อย่างไรก็ตาม เบลล์ให้เครดิตเขาในการสารภาพอาชญากรรมของเขา และช่วยให้ FBI ทราบว่าเขายักยอกเงินจำนวนมหาศาลในฐานะผู้จัดการ Comerica Bank ในแบตเทิลครีกได้อย่างไร Schaefer ถูกตัดสินจำคุก 33 เดือน ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดของแนวทางของรัฐบาลกลาง

“…เขาและภรรยาเดินทางไปคาสิโนในเมานต์เพลเซนต์ ดีทรอยต์ ออนแทรีโอ และอินเดียนาเพื่อเล่นสล็อตแมชชีน เขาเริ่มต้นด้วยควอเตอร์แมชชีนแต่ก้าวไปสู่เกมที่เรียกว่า Blazing Sevens และ Sizzling Sevens – และสูญเสียมันไปทั้งหมด

“…เบลล์แนะนำให้ส่งเชฟเฟอร์ไปยังค่ายรัฐบาลกลางที่มีการรักษาความปลอดภัยต่ำหรือบ้านพักคนกลาง

“เขาต้องชดใช้เงินและรับใช้สังคมเป็นเวลา 300 ชั่วโมง

“…เบลล์กล่าวว่าผลกระทบของอาชญากรรมและการพนันที่ ‘งี่เง่า’ ขยายไปไกลกว่า Schaefer เขากล่าวว่า Comerica อาจสูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้าบางราย…” แคลิฟอร์เนีย – ตามที่รายงานโดย KPIX News: “กรีนแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาเขียวขจีของเทศมณฑลซานมาเทโอ กรีนกลายเป็นเศรษฐีแจ็กพอต Super Lotto คนใหม่ล่าสุดของแคลิฟอร์เนีย
“… [Andy] Kampe วัย 57 ปีซื้อตั๋วที่ชนะของเขาที่ร้าน Albertson’s ใน Half Moon Bay เขาใช้เงิน 20 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ทั้งหมดนี้เป็นการซื้อด่วน เขาไม่ได้ดูหมายเลขที่ออกเมื่อคืนวันเสาร์ด้วยซ้ำ

“…ตั๋วของ Kampe เป็นหนึ่งในสามตั๋วที่ถูกแจ็กพอตทำลายสถิติ ผู้ถือแต่ละคนจะได้รับเงินก้อนจำนวน 64.3 ล้านดอลลาร์ก่อนหักภาษี แต่จนถึงขณะนี้ผู้ชนะอีกสองคนยังไม่ได้ก้าวไปข้างหน้า

“แล้วชาวกัมเปสจะทำอย่างไรกับความมั่งคั่งที่เพิ่งค้นพบของพวกเขา?

“`ฉันคิดว่าเรากำลังจะไปพักร้อนกัน’ Amanda Kampe ลูกสาวของ Andy กล่าว ‘และฉันก็อยากได้ Toyota Land Cruiser’

“…สำหรับแอนดี้ เขาเป็นวิศวกรอิสระ เขาวางแผนจะไล่ตัวเองออก” PENNSYLVANIA – ตามที่รายงานโดย (ฟิลาเดลเฟีย) Daily Local: “อาจมีการจับกุมเพิ่มเติมในกรณีของวัยรุ่นสองคนในพื้นที่ดาวนิงตันที่ถูกกล่าวหาว่าเปิดร้านเถื่อนและเล่นการพนันออกจากโรงนา Upper Uwchlan ตำรวจกล่าว แต่การจับกุมอาจไม่ ทันที
“…ประเด็นที่ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนคือใครอีกบ้างที่อาจเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ Styer Road และโดยเฉพาะ ใครซื้อสุราให้กับเด็กชายอายุ 17 ปี

“วัยรุ่นถูกตั้งข้อหาเมื่อวันศุกร์ด้วยการซื้อ เสพ ครอบครอง หรือขนส่งสุรา ขายหรือตกแต่งสุราให้กับผู้เยาว์ ขายยาสูบ ตกแต่งบุหรี่หรือกระดาษบุหรี่ การขายรวมและทำบัญชี และซื้อขายรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”

“…ในโรงนา ตำรวจกล่าวว่า พบบาร์แห่งหนึ่งที่บรรจุสุราและถังเบียร์มากกว่า 100 ขวด อ่างล้างจาน โต๊ะเล่นเกม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเสียง และโต๊ะปิงปอง ผนังติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงรบกวนและ หน้าต่างปกคลุม

“เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าบาร์แห่งนี้เปิดดำเนินการมาหลายเดือนแล้วและมีนักเรียนมัธยมปลายแวะเวียนมาบ่อยๆ ตอนที่บุกโจมตี พวกเขากล่าวว่าดูเหมือนเด็กๆ กำลังเตรียมงานปาร์ตี้วันหยุด

“…เจ้าของโรงนา บ้านไร่ในบริเวณใกล้เคียง และทรัพย์สินที่พวกเขายืนอยู่ ก็ไม่ได้ตระหนักถึงการมีอยู่ของบาร์เหล้าเถื่อนเช่นกัน

“ในอีกจุดหนึ่งในชีวิตของฉัน ฉันจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาทำมากขึ้น” Alan W. Laffkas ซึ่งอนุญาตให้เด็กๆ ใช้โรงนาเพื่อทำธุรกิจจัดสวนและฟืน `แต่ฉันไม่ได้อยู่แถวนี้ มาก ฉันคงได้เจอพวกเขาแค่สัปดาห์ละครั้ง’…”

นิวยอร์ก – ตามที่รายงานโดย New York Times: “การพนันโดยบังคับ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ความเปราะบางต่อการหลอกลวงทางโทรศัพท์ และการลงทุนอย่างล้นหลามในตลาดหุ้นอาจดูเหมือนไม่มีอะไรที่เหมือนกันมากนัก แต่นักประสาทวิทยาได้ค้นพบหัวข้อที่เหมือนกัน
พวกเขากล่าวว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาศัยวงจรสมองที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้สัตว์ประเมินรางวัลที่สำคัญต่อการอยู่รอดของพวกมัน เช่น อาหารและเพศ นักวิจัยพบว่าสมองของมนุษย์ใช้วงจรเดียวกันนี้เพื่อประเมินรางวัลทางสังคมที่หลากหลายพอๆ กับรายได้จากการลงทุน และเซอร์ไพรส์โฮมรันที่อันดับเก้า

“และในการค้นพบที่ทำให้หลายคนประหลาดใจ พวกเขาพบว่าระบบสมองที่ตรวจจับและประเมินรางวัลดังกล่าวโดยทั่วไปทำงานนอกการรับรู้อย่างมีสติ ในการสำรวจโลกและตัดสินใจว่าอะไรคือรางวัล มนุษย์จะใกล้ชิดกับซอมบี้มากกว่าสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ เวลา.

“การค้นพบนี้ซึ่งนักประสาทวิทยายอมรับกันอย่างกว้างขวาง ท้าทายแนวคิดที่ว่าผู้คนมักจะตัดสินใจเลือกอย่างมีสติเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการและวิธีการได้มาซึ่งสิ่งนั้น อันที่จริง นักประสาทวิทยากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกสติสัมปชัญญะ การรับรู้.

“…วงจรทั้งสองที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางที่สุดเกี่ยวข้องกับวิธีที่สัตว์และคนประเมินรางวัล ทั้งสองวงจรเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่เรียกว่าโดปามีน วงจรแรกซึ่งอยู่ในบริเวณตรงกลางของสมอง ช่วยให้สัตว์และคนประเมินรางวัลได้ทันทีหรือขาด รางวัล

“…นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าระบบโดปามีนในสมองส่วนกลางกำลังคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังในแง่ของรางวัล การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและอัตราการปล่อยโดปามีนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

“…ระดับโดปามีนที่ผันผวนทำให้ผู้คนลุกขึ้นและทำสิ่งต่างๆ โดยไม่รู้ตัว จำนวนสิ่งที่ผู้คนทำเพื่อเพิ่มอัตราการปล่อยโดปามีนนั้นมีไม่จำกัด นักประสาทวิทยากำลังค้นพบ มีงานวิจัยหลายชิ้นตีพิมพ์ในปีที่แล้วโดยพิจารณาถึงผลตอบแทนทางการเงินและโดปามีน เงินเป็นสิ่งนามธรรม แต่สำหรับสมองแล้ว มันดูเหมือนโคเคน อาหาร เซ็กส์ หรืออะไรก็ตามที่บุคคลคาดหวังว่าจะได้รับรางวัล ดร. ฮานส์ ไบรเตอร์ นักประสาทวิทยาจาก Harvard กล่าว ผู้คนต่างโหยหามัน

“บางคนดูเหมือนจะเกิดมาพร้อมกับระบบโดปามีนที่อ่อนแอซึ่งถูกแย่งชิงรางวัลทางสังคม วงจรประสาทแบบเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดขึ้นและลงนั้นถูกกระตุ้นโดยการชนะหรือสูญเสียเงิน คาดหวังว่าจะได้อาหารดีๆ หรือมองหาใบหน้าที่สวยงามเพื่อดู ดร.ไบรเตอร์ กล่าว

“…การชนะการพนันยังสามารถแย่งชิงระบบโดปามีนได้อีกด้วย [Dr. Gregory Berns จิตแพทย์จาก Emory University School of Medicine ในแอตแลนตา] กล่าว ผู้คนจำนวนมากไปเยี่ยมชมคาสิโน เสียเงิน และไม่อยากกลับไป แต่นักพนันที่ชอบบีบบังคับ ดูเหมือนจะมีระบบโดปามีนที่อ่อนแอ เขากล่าว ครั้งแรกที่พวกเขาชนะ พวกเขาจะได้รับโดปามีนจำนวนมากที่ฝังอยู่ในความทรงจำ พวกเขาเล่นการพนัน และการหลั่งโดปามีนเป็นครั้งคราวในการชนะจะแทนที่ความรู้ที่มีสติซึ่งพวกเขาจะสูญเสียในระยะยาว วิ่ง…”

เบลล์วู วอชิงตัน – (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Sierra Entertainment, Inc. ซึ่งเป็นสตูดิโอของ Vivendi Universal Publishing ได้ขยายรายชื่อวิดีโอเกม Hoyle ที่ขายดีที่สุดโดยประกาศการพัฒนา “Casino Empire” ซึ่งเป็นเกมจำลองคาสิโนที่จะนำเสนอ พบกับความอลังการ ความเย้ายวนใจ สถานที่ท่องเที่ยว และเสียงเพลงของลาสเวกัสที่จะออกฉายทั่วโลกในฤดูใบไม้ร่วงนี้
“เราได้จับแก่นแท้ของลาสเวกัส ตั้งแต่อาคารและโครงสร้างขนาดมหึมาไปจนถึงภาพและเสียงที่คุณจะได้เห็นในคาสิโน” Steve Beinner ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Casino Empire กล่าว

ใน Casino Empire ผู้เล่นจะควบคุมคาสิโนในลาสเวกัสและทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการเติมเกมยอดนิยม (และทำกำไรได้) ในคาสิโน การจัดการกับคอมพ์ และการดึงดูดผู้เล่นระดับสูง แต่ละระดับจะทำให้ผู้เล่นมีเป้าหมาย ความท้าทาย และโอกาสในการได้รับชื่อเสียง ความมั่งคั่ง และสถานะใหม่ ๆ ระหว่างทาง นักเล่นเกมจะได้พบกับตัวละครที่เป็นประโยชน์มากมายและมีทรัพยากรทั้งหมดสำหรับอาณาจักรคาสิโนที่กำลังเติบโตของพวกเขา ตั้งแต่การรีดนมผู้ใช้จ่ายรายใหญ่ ไปจนถึงการวางสล็อตแมชชีนยอดนิยมใกล้กับตู้กดเงินสด มันคือเวกัสตลอดเวลากับ Casino Empire

Sierra Entertainment, Inc.ซึ่งเป็นสตูดิโอของ Vivendi Universal Publishing และเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเกม เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาดั้งเดิมและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรายใหญ่ที่สุดของโลก Sierra มีชื่อเสียงในด้านการเปิดตัวเกมที่ได้รับเสียงวิจารณ์ชื่นชมและได้รับรางวัล ซึ่งนำเสนอความบันเทิงคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายบนคอนโซลเจเนอเรชั่นถัดไปและแพลตฟอร์มพีซี

Vivendi Universal Publishing (VU Publishing) ซึ่งเป็นแผนกเผยแพร่ของกลุ่มการสื่อสารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (Vivendi Universal) เป็นผู้นำระดับนานาชาติด้านการเผยแพร่และเผยแพร่เนื้อหาแบบหลายแพลตฟอร์ม ในฐานะหนึ่งในสามผู้เล่นชั้นนำในตลาดสิ่งพิมพ์ทั่วโลกและเป็นผู้จัดพิมพ์เพียงรายเดียวที่เข้าถึงในระดับสากล เนื้อหาหลักของบริษัทประกอบด้วยวรรณกรรม ข้อมูลอ้างอิง การศึกษา เกม และสื่อผู้บริโภค

VU Publishing เผยแพร่เนื้อหาในสี่ภาษาหลัก ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และโปรตุเกส และมีแบรนด์สำนักพิมพ์ที่แข็งแกร่งในท้องถิ่น เช่น Anaya, Atica, Houghton Mifflin, Knowledge Adventure, Larousse, Nathan และ Scipione ในหมวดเกม VU Publishing คือผู้เผยแพร่เกมออนไลน์ พีซี และคอนโซลชั้นนำ สตูดิโอของบริษัทได้แก่ Blizzard Entertainment, The Flipside Network, Sierra และ Universal Interactive

โตรอนโต, แคนาดา – (ข่าวประชาสัมพันธ์) — CryptoLogic Inc.ซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมเกมทางอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซ ได้ประกาศเปิดตัวเกมคาสิโนยอดนิยมที่สุด 14 เกมในเวอร์ชัน Java ที่เล่นได้ทันที เกม Java ที่ไม่ต้องดาวน์โหลดที่ง่ายดายสนับสนุนกลยุทธ์ของ CryptoLogic ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค เพื่อช่วยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขยายการเข้าถึงตลาดและสร้างธุรกิจอินเทอร์เน็ตที่ทำกำไรและยั่งยืน

“เกมคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ของ CryptoLogic ให้การเล่นที่รวดเร็วและง่ายดาย ดึงดูดใจนักเล่นเกมทั่วไป” Jean Noelting ประธานและซีอีโอกล่าว “เกมทางอินเทอร์เน็ตกำลังเคลื่อนไปสู่ความบันเทิงกระแสหลัก และความสะดวกของเกม Java จะช่วยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตของเราดึงดูดผู้เล่นใหม่และกำหนดเป้าหมายไปยังตลาดสันทนาการที่ใหญ่ขึ้น ผู้คนสามารถเล่นได้ทันทีโดยใช้เกม Java หรือเพลิดเพลินกับประสบการณ์การเล่นเกมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการดาวน์โหลดเกมที่ล้ำสมัยของเรา -ซอฟต์แวร์ล้ำสมัย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเลือก”

ได้รับการสนับสนุนจากความเป็นเลิศด้านเทคนิคและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งเป็นที่รู้จักของ CryptoLogic ผู้เล่นสามารถคลิกและเริ่มเพลิดเพลินกับเกมคาสิโนออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมได้ทันทีด้วยเวอร์ชันที่ใช้ Java ใหม่เหล่านี้ เทคโนโลยี Java มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องรอการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จำนวนมาก

ผู้เล่นได้รับความสะดวกในการใช้งาน เล่นได้ทันที และเพิ่มทางเลือกภายในบัญชีเดียว พวกเขาสามารถทดลองเล่นเกมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายก่อนที่จะตัดสินใจดาวน์โหลด เล่นได้ทันทีในขณะที่ดาวน์โหลดเกมซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในพื้นหลัง สลับระหว่าง Java หรือดาวน์โหลดเกมได้อย่างง่ายดาย หรือเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายในการเล่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เนื่องจาก Java เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ขึ้นกับใคร ผู้ได้รับใบอนุญาตจึงสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ที่ขยายตัวได้ – ผู้ใช้ Macintosh

ข้อเสนอ Java เบื้องต้นของ CryptoLogic นำเสนอเกมยอดนิยม ได้แก่ เกมบนโต๊ะ Blackjack และ Spice Island Poker รวมถึงเกมวิดีโอโป๊กเกอร์แปดเกมและวิดีโอสล็อต Java สี่เกม รวมถึงเกมแจ็คพอตโปรเกรสซีฟยอดนิยม Super Jackpot และ Shoot-O-Rama

CryptoLogic Inc. เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำที่ให้บริการตลาดเกมทางอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีความปลอดภัยและรวดเร็วผ่านทางอินเทอร์เน็ต CryptoLogic ยังคงสร้างสรรค์และพัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตที่ล้ำสมัยสำหรับทั้งอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเกมทางอินเทอร์เน็ต WagerLogic ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CryptoLogic ที่ถือหุ้นทั้งหมด มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตซอฟต์แวร์และบริการเกมให้กับลูกค้าทั่วโลก

หุ้นสามัญของ CryptoLogic ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตภายใต้สัญลักษณ์ CRY และในตลาดแห่งชาติ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ CRYP ปัจจุบันมีหุ้นสามัญจำนวน 12.0 ล้านหุ้น (14.5 ล้านหุ้นเจือจางครบถ้วน)