โรคลิ่มเลือดอุดตัน (Thrombosis) เกิดจากลิ่มเลือดขัดขวางการ

ไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดง (Arterial Thrombosis) หรือ หลอดเลือดดำ (Venous Thrombosis) การจับตัวกันเป็นลิ่มเลือดจะขัดขวางการไหลเวียนของเลือดอย่างช้า ๆ หากลิ่มเลือดส่วนหนึ่งส่วนใดหลุดออกจากผนังหลอดเลือดแล้วลอยไปตามกระแสเลือดจะเรียกว่า เอ็มโบไล (emboli) แม้ว่าโรคหลอดเลือดอุดตันจะสามารถป้องกันได้ แต่มักจะพบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหลอดเลือดสมองตีบ และภาวะลิ่มเลือดอุดตันของหลอดเลือดดำ ซึ่งเป็นโรคในกลุ่มของโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันของหลอดเลือดดำ (VTE) เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตและทุพพลภาพมากที่สุดทั่วโลก ปัจจัยความเสี่ยง อาทิเช่น การนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน การผ่าตัด มะเร็งบางชนิด พันธุกรรม ยาบางชนิด (อาทิ ยาคุมกำเนิด) การตั้งครรภ์ หรือหลังการคลอด จากผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่า สาเหตุการเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ (ร้อยละ 60) เกิดจากการที่ผู้ป่วยมานอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยนอนอยู่กับเตียงเป็นเวลานาน ขยับขาไม่ได้ ลุกเดินไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบกับแพทย์ถึงความเสี่ยงในการเกิดโรค แพทย์ก็จะแนะนำให้บริหารขา หรือหากมีความเสี่ยงมากก็จะใช้เครื่องปั้มเท้าหรือขา เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้เร็วขึ้น

อาการที่เกิดจากหลอดเลือดดำส่วนลึกที่ขาอุดตัน (DVT) ตัวบ่งชี้ภาวะดังกล่าวประกอบด้วย อาการกดเจ็บ หรืออาการบวมซึ่งมักเริ่มที่น่อง รอยแดง หรือสีผิวที่ขาเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด มีอาการร้อนที่ขา สำหรับภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (PE) ตัวบ่งชี้ภาวะดังกล่าวประกอบด้วย อาการหายใจไม่ทั่วปอด หรือหายใจเร็วโดยหาสาเหตุไม่ได้ อาการเจ็บหน้าอก (บางครั้งเจ็บมากขึ้นเมื่อหายใจเข้าลึกๆ) หัวใจเต้นเร็ว อาจมีอาการวิงเวียนคล้ายจะเป็นลม หรือหมดสติ แม้อาการดังกล่าวอาจไม่ได้บ่งชี้ถึงภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำเสมอไป บุคลากรทางการแพทย์ก็ควรประเมินผู้ป่วยในทันที

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันของหลอดเลือดดำ หรือ VTE หากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรก และมีการรักษาให้เหมาะสมในช่วง 3 ถึง 6 เดือนแรก สามารถรักษาให้หายขาดได้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการวันหลอดเลือดอุดตันโลก กล่าวว่า “หวังว่าการรณรงค์วันหลอดเลือดอุดตันโลก จะทำให้คนรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ภาวะลิ่มเลือดอุดตันของหลอดเลือดดำ (VTE) สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรก และมีการรักษาให้เหมาะสม ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของสมัชชาอนามัยโลกในการลดจำนวนการเสียชีวิตจากโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลงให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2568”

สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รณรงค์วันหลอดเลือดอุดตันโลก นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กล่าวว่า สำนักงาน กศน. ได้จัดทำร่างนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีแผนการดำเนินการภายใต้ 5 พันธกิจหลัก 1. จัดและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย 2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และ 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กำหนดภารกิจต่อเนื่อง 6 ยุทธศาสตร์ เริ่มจาก 1. ด้านความมั่นคง การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 และการพัฒนาการจัดการศึกษานอกในเขตพื้นที่พิเศษ 2. ด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 5. การส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

สำหรับภารกิจต่อเนื่องที่ต้องดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องในปีงบประมาณนี้ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 2. หลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 3. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 5. การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน และ 6. บุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนตุลาคม 2560 เท่ากับ 101.38 สูงขึ้น 0.16% จากเดือนกันยายน 2560 และสูงขึ้น 0.86% เทียบเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ผลจากปรับขึ้นของราคาผักสดและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจ สูงขึ้น 2.70% น้ำมันขายปลีกปรับราคาสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันดิบซาอุดีอาระเบีย และรัสเซียมีแผนขยายเวลาลดกำลังการผลิตจนถึงปี 2561 รวมถึงการปรับขึ้นราคาบุหรี่และสุราจากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่สูงขึ้น 3.44% ค่าโดยสารเรือสูงขึ้น 3.32% ผลจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและกรมเจ้าท่าปรับราคาค่าโดยสารเรือ ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (หักอาหารและน้ำมัน) สูงขึ้น 0.09% จากเดือนกันยายน และสูงขึ้น 0.58% เทียบเดือนตุลาคม 2559 เฉลี่ย 10 เดือนปีนี้ สูงขึ้น 0.54%

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวว่า ทั้งนี้ สำรวจสินค้ากว่า 420 รายการในการคำนวณเงินเฟ้อ พบว่า สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น 137 รายการ เช่น ผักและผลไม้ นมสด ข้าวแกง/กับข้าวสำเร็จรูป และค่าเช่าบ้าน ส่วนสินค้าราคาคงเดิม 200 รายการ และสินค้าอีก 85 รายการ ราคาลดลง เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ เป็นต้น ตามความต้องการที่ลดลงในช่วงปิดเทอม “ราคาดังกล่าวทำให้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 เดือนแรกของปี 2560 สูง 0.62% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เฉพาะไตรมาส 4/2560 คาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้น 1.0% จะทำให้โอกาสเงินเฟ้อทั้งปีนี้อยู่ในกรอบ 0.4-1.0% โดยมีโอกาสมากสุดสูงขึ้น 0.7-0.8% ทำเงินเฟ้อสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 บนสมมุติฐานการขยายตัวของจีดีพี 3.0-4.0% ราคาน้ำมัน 45-55 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยน 33.5-34.5 บาท ต่อเหรียญสหรัฐ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือและลดค่าครองชีพประชาชนของรัฐบาล

ที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นไม่มากนัก ทำให้เงินเฟ้อยังต่ำกว่า 1.0% ได้ ส่วนคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2561 อยู่ระหว่างการติดตามปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ แต่เชื่อว่ายังเป็นแนวโน้มสูงขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อดีขึ้น” นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวและว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อเงินเฟ้อ คือ ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของคู่ค้าสำคัญอาจกระทบต่อการส่งออก ราคาน้ำมันดิบโลกมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นผลจากกลุ่มผู้ผลิตเลื่อนผลกำลังการผลิตถึงสิ้นปี 2561 จากเดือนมีนาคม 2561 และค่าเงินดอลลาร์และค่าเงินเอเชียเริ่มทรงตัว ส่วนปัจจัยหนุนเงินเฟ้อ คือ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยลดค่าใช้จ่าย และการส่งออกโลกขยายตัว เป็นต้น

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่วังช้างแลเพนียด จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำกระทงขนาดใหญ่ที่ทำจากใบกล้วยและประดับด้วยดอกไม้นานาชนิดมีสีสันสวยงาม ให้พลายศรีมงคล อายุ 11 ปี และพลายภูเขาทอง อายุ 6 ปี ช้างแสนรู้และควาญช้างจากวังช้างแลเพนียด เพื่อลอยกระทงภายในบึงพระราม เป็นการแสดงสัญลักษณ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวจ.พระนครศรีอยุธยา เทศกาลลอยกระทง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ส่วนที่บริเวณพระราชนุสาวรียมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือทุ่งภูเขาทอง พระครูเกษมจันทวิมล หรือพระอาจารย์แดง เกจิชื่อดังของอยุธยา ได้จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้ประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทงได้อาบน้ำเพ็ญ ในช่วงเวลาเที่ยงคืนพระจันทร์วันเพ็ญจะเต็มดวง เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมรับแจกวัตถุมงคลด้วย ตามประเพณีโบราณ

ย่างเข้าฤดูหนาว…“แก่นมะกรูด” อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นับเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาว ที่มีบรรยากาศและสภาพใกล้เคียง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีการปลูกพืชเมืองหนาวต่างๆ ได้ผลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสตรอเบอรี่ ที่สามารถสร้างช่องทางอาชีพ สร้างรายได้ และเปิดรับการเข้าถึงในสังคม ทำให้ชุมชนกะเหรี่ยงยิ้มได้ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักพึ่งพาป่า และการดำรงอยู่อย่างพอเพียง

แก่นมะกรูดและบริเวณโดยรอบนี้ยังเป็นภูเขาหัวโล้น ที่เชื่อมต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มรดกโลก เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ปลูกพืชทำการเกษตรเชิงเดี่ยวของชาวกะเหรี่ยง เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด และสับปะรด ซึ่งต่างพากันรุกล้ำลักลอบเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าสงวนฯ จนกระจายวงกว้างไปอย่างต่อเนื่อง กระทั่งทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูแลบริหารจัดการป่าสงวนฯ โดยร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุทัยธานี มูลนิธิปิดทองหลังพระ เข้ามาช่วยกันบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกะเหรี่ยง ด้วยการนำศาสตร์พระราชา ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นหลักในการดำรงชีวิตได้อย่างพอดี พออยู่ และพอเพียง

รวมถึงการรู้จักพึ่งพิงป่าและธรรมชาติ แนะนำช่องทางสร้างอาชีพและรายได้ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนและมีความสุขวันนบ ขอสุข หนึ่งในเกษตรกรชุมชนกะเหรี่ยงแก่นมะกรูด บ้านใหม่คลองอังวะ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่เลือกยึดหลักเดินตามรอยเท้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จนสามารถดำรงชีวิตครอบครัวให้พอมี พอกิน ได้อย่างมีความสุข ในการนำศาสตร์พระราชา “หลุมขนมครก” และ “โคก-หนอง-นา โมเดล” มาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาสู่การออกแบบพื้นที่ 1 พื้นที่ จำนวน 23 ไร่ ในการทำให้พื้นที่สามารถเก็บน้ำฝนไว้ให้ได้ทั้ง 100% โดยมีการคำนวณปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา รวมไปถึงน้ำสำหรับการบริโภคและปลูกข้าว ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ และการนำศาสตร์พระราชามาบริหารด้านการจัดการ ดิน น้ำ ป่า มาใช้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำดินที่ขุดจากหนองมาทำโคก คือการขุดหนองคดโค้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่รอบหนอง และเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลา การขุดคลองไส้ไก่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ การยกหัวคันนาสูง เพื่อกักเก็บน้ำฝน การทำนาน้ำลึกโดยใช้ระดับน้ำในท้องนาควบคุมวัชพืช และศัตรูพืช หลุมขนมครก เมื่อนำมาปฏิบัติจะแตกต่างตามพื้นที่ลุ่ม และพื้นที่สูง แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือในพื้นที่ลุ่มใช้รูปแบบโคก-หนอง-นา โมเดล ในพื้นที่สูงใช้การเปลี่ยนเขาหัวโล้น เป็นเขาหัวจุก”วันนบ” ในวัย 55 ปี เล่าว่า เมื่อก่อนก็มีความคิดเหมือนคนทั่วไป คืออยากจะรวย วิ่งตามคนอื่น ทำข้าวโพด ทำมัน ทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาโดยตลอด จนวันหนึ่งมานอนคิดว่า ถ้าเรายังทำอยู่อย่างนี้ไปตลอด

เราได้เงินมาแล้วจะเอาให้มันเยอะไปเรื่อยๆ แล้วคำว่าพอเพียงนี้เราได้เอามาใช้แล้วหรือยัง แล้วก็กลับมาคิดว่า คำว่าพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านจะทรงพูดอยู่เสมอว่า ให้ตั้งอยู่ในความพอเพียง แต่เรากลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย ได้เงินมาก้อนหนึ่งแทนที่จะสบาย แต่กลับเกิดความคิดที่ว่า เดี๋ยวต้องกลับไปเอามาให้ได้ก้อนใหญ่กว่าเดิม เพื่อสู้แข่งในวงการในสังคมของเรา ซึ่งในตอนนั้นคิดว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้ตลอดคงหาความสุขไม่เจอ ก็คงจะเหนื่อย “เลยเริ่มลุกขึ้นมาศึกษาแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน จนพอศึกษาอย่างจริงจัง พอเรียนรู้ไปเรื่อยๆ จะรู้เลยว่าทุกคำพูดของพระองค์ท่าน มันไม่มีข้อไหนเลยที่ไม่ใช่ความจริง เลยทำให้เปลี่ยนจากความคิดที่ว่าหวังจะร่ำรวย ไม่อีกแล้ว จะลองทำตามหลักของพระองค์ท่านดู โดยเริ่มจากพอมี พอกิน แบ่งปัน ให้คนรอบตัวเราก่อน

และในความโชคดีตอนนั้นมูลนิธิปิดทองหลังพระได้เข้ามาในช่วงนั้นพอดี ทำให้เราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติม ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวเราจะต้องเป็นตัวเรา จะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ในตามหลักที่พระองค์ท่านวางไว้ว่า เราจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ซึ่งตอนนั้นพอได้เข้าไปศึกษาแนวทางวิธีคิด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุความสำเร็จตามที่เราหวังไว้ ซึ่งก็ได้เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปิดทองหลังพระเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในหลายๆ อย่าง ให้ความรู้ มีโอกาสเข้าไปศึกษาหลักกสิกรรมธรรมชาติเพิ่มเข้ามาอีก“จากนั้นได้นำหลักและความรู้ทุกอย่างที่ได้มาปรับปรุง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา ซึ่งมันสามารถแก้ได้ทุกชนชั้น แต่คนส่วนใหญ่หลายๆ คนอาจจะคิดว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะเอามาใช้ได้แค่การทำเกษตรเท่านั้น ซึ่งที่จริงมันสามารถนำไปใช้ได้กับทุกชนชั้น ทุกธุรกิจ ทุกผู้คน ทุกวันนี้พอทำอะไรไปเหนื่อยๆ ยังรู้สึกว่าเหมือนพระองค์ท่านกำลังมองเราอยู่ ยิ่งทำให้มั่นใจและมีกำลังใจว่าเราต้องทำตามแนวคิด ตามหลักพระราชดำริของพระองค์ท่าน อย่างที่เราตั้งใจไว้แล้วว่าจะเดินตามรอยของพ่อ

“ถามว่าทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไหม อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยว่าชีวิตเรามีความสุข พอใจ เรามีความสุข เราจะกิน จะนอน จะคิดอะไร ทุกอย่างมันจะตามเรามาหมดเลย อย่างเช่น พืชผลของเราที่มี พระองค์ท่านบอกว่าอย่าเปลือยดินให้ห่มดิน เพราะดินคือรากฐานของการที่เราจะสร้างอาหาร เราจะปลูกพืชขึ้นมาให้ได้กิน เราก็ทำตามแนวที่ได้เรียนรู้มา โดยเอาฟางมาห่มดิน พอดินมันดีขึ้นเราจะปลูกอะไรพืชผลมันก็ดี ซึ่งหลักของพระองค์ท่านพูดเท่าไหร่ก็ไม่หมด และทุกหลักนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงทุกประการ”

“วันนบ” ทิ้งท้ายว่า อยากจะฝากให้ทุกคนลองศึกษาแนวคิดและหลักคำสอนของพระองค์ท่านดู แล้วจะรู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสไว้ คือความจริงและใช้ได้จริงทุกประการ ทุกคำที่ท่านพูดบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นคำธรรมดาๆ แต่หากนำคำพูดเหล่านั้นกลับมาคิดแล้ว เราจะรู้ได้เลยว่ามันคือความจริง เหมือนพระองค์ท่านได้รู้แล้ว ต่างประเทศยังต้องส่งคนเข้ามาศึกษาศาสตร์พระราชาของเรา แล้วทำไมคนไทยเราจะไม่เห็นคุณค่าของศาสตร์พระราชาของพระองค์ท่าน

ผมเป็นคนชอบรับประทานทุเรียนเป็นที่สุดคนหนึ่ง แต่ไม่แน่ใจว่าทุเรียนมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหน ฟังชื่อแล้วคงไม่ใช่ที่ประเทศไทยแน่นอน นอกจากนี้ ทุเรียนบ้านเรามีหลายสายพันธุ์ ทางวิชาการเขาจัดแยกกันอย่างไร ขอคำตอบด้วย

ทุเรียน หรือ Durian เป็นภาษามาลายู ทั้งที่มาเลเซียและอินโดนีเซีย ออกเสียงเหมือนกัน โดยมีรากศัพท์ของภาษามาลายูว่า ดูรี แปลว่า หนาม จากบันทึกของนายลาลูแบร์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พบว่าประเทศไทยมีการปลูกทุเรียนกันแล้ว โดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออก ด้วยหลักฐานทางภาษาศาสตร์ ทุเรียนน่าจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่อินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจากทุเรียนของไทยมีหลากหลายพันธุ์ จึงมีการจำแนกออกเป็นกลุ่มได้ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มกบ มีทั้งชนิดผลกลม ผลรี และกลมแป้น มีหนามโค้งงอ พันธุ์เด่นมีกบสุวรรณ ติดผลดก น้ำหนักผลประมาณ 2.0-2.5 กิโลกรัม เนื้อละเอียด กลิ่นแรง รสชาติหวานมันพอดี กลุ่มลวง พันธุ์ที่รู้จักกันดีคือ ย่ำมะหวาด พบมากที่จันทบุรี และปราจีนบุรี

ผลขนาดใหญ่ ผลป้าน ปลายหนามตรง เนื้อผลสีเหลือง น้ำหนักผล เฉลี่ย 3 กิโลกรัม กลุ่มก้านยาว มีผลกลม ลักษณะเด่นคือมีก้านผลยาว เนื้อนุ่ม สีเหลืองนวล รสชาติหวานกลมกล่อม กลิ่นไม่ฉุน กลุ่มกำปั่น กลุ่มนี้มีพันธุ์เด่น คือ หมอนทอง ผลมีขนาดใหญ่ รูปทรงค่อนข้างยาวรี หนามแหลมสูง เนื้อสีเหลืองอ่อน เนื้อหนาละเอียด รสชาติหวานมัน เนื้อแห้งไม่ติดมือ กลุ่มทองย้อย พันธุ์เด่น ทองย้อยฉัตร รูปทรงอ้วนป้อม บริเวณขั้วผลบุ๋มลงเล็กน้อย ก้นผลย้อย แต่ไม่แหลม เนื้อค่อนข้างมาก เนื้อสีเหลือง กลิ่นไม่ฉุน และ กลุ่มอื่นๆ หรือจัดเข้ากลุ่มอื่นไม่ลงตัว เช่น พันธุ์กระดุม มีผลขนาดเล็ก หัวค่อนข้างกลม หนามสั้นและถี่ เนื้อสีเหลืองอ่อน นุ่มละเอียด ถ้าสุกจัดเนื้อเละ รสไม่ค่อยหวานมัน เมล็ดใหญ่

ช่วงนี้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้นำสต๊อกที่สร้างเสร็จมาจัดโปรโมชั่นลดหรือแถมเพื่อปิดโครงการ ขณะที่ธนาคารก็ออกสินเชื่อบ้านประเภทต่างๆ มาเสริม จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการหาซื้อคอนโดมิเนียม แต่ก็ควรเช็กความพร้อมของตัวเองก่อน มันนี่ทิปมีข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์มาฝากกันค่ะพร้อมแรก ต้องประเมินตัวเองว่าคิดว่าจะทำงานที่เดิมหรือในรัศมี 10 กิโลเมตร ต่อไปอีก 5-10 ปีขึ้นไปหรือไม่ หากใช่ก็ควรจะลงหลักปักฐานซื้อคอนโดมิเนียมไว้เป็นสินทรัพย์ได้แล้ว

พร้อมที่สอง ควรมีเงินเก็บคิดเป็น 20% ของราคาคอนโดมิเนียม somalicurrent.com เพราะตอนขอสินเชื่อจากธนาคารจะไม่ได้อนุมัติสินเชื่อ 100% ของราคาคอนโดมิเนียม จึงต้องมีเงินส่วนนี้มาเป็นเงินดาวน์หรือนำมาโปะ ทั้งนี้ ยังใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกรมที่ดิน ค่าปรับปรุงซ่อมแซม หรือเก็บเป็นเงินสำรองไว้บางส่วนกันเดือนไหนที่ไม่มีเงินเข้าก็จะได้มีเงินผ่อนได้ต่อเนื่องไม่ผิดนัดพร้อมที่สาม ทำเลของคอนโดมิเนียมเป็นเรื่องสำคัญ โดยอาจจะพิจารณาจากหลักดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. ใกล้สถานีรถไฟฟ้าที่พร้อมใช้ ในรัศมี 1 กิโลเมตร หรือไม่ 2. ใกล้ตลาด แหล่งซื้อของกินของใช้ที่หลากหลายหรือไม่ 3. ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์บริเวณนั้นราคาดีและปรับขึ้นหรือไม่ 4. มีแหล่งที่ทำงานหลากหลายแห่งหรือไม่

5. เป็นแหล่งชุมชน ที่เริ่มมีการลงทุนเปิดธุรกิจในย่านนั้นหรือไม่ หากได้ครบหลายข้อจะดีมากพร้อมที่สี่ ค่าผ่อนงวดคอนโดมิเนียมใกล้เคียงกับค่าเช่าที่เช่าอยู่ไหม โดยทั่วไปแล้วค่าผ่อนคอนโดมิเนียมจะอยู่ที่ประมาณ 0.7% ต่อเดือน ของเงินกู้คอนโดฯ ควรคำนวณว่า หากนำเงินเก็บที่มีไปหักลบกับราคาคอนโดมิเนียมแล้ว จะกู้เงินได้เท่าไร เพื่อให้ค่าผ่อนงวดแต่ละเดือนใกล้เคียงกับค่าเช่าในปัจจุบัน หรือหากผ่อนให้เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเช่าได้ ถือว่าการผ่อนคอนโดมิเนียมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ถ้ามีเงินเก็บไม่พอ และคำนวณแล้วค่าผ่อนงวดมากกว่าค่าเช่ามากเกินไป ก็ควรจะเช่าไปก่อนและหาคอนโดมิเนียมที่ราคาและขนาดเหมาะสมที่จะผ่อนงวดได้สอดคล้องกับรายได้ที่สำคัญเมื่อกู้ได้แล้วต้องมีวินัยในการชำระค่างวดด้วยนะคะ

ช่วงนี้มีรายงานข่าวจากหลายประเทศที่ระบุว่า พบการระบาดของไข้หวัดนก ทั้งเวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย และลาว รวมไปถึงตอนใต้ของอิตาลี อาจสร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคได้ หนำซ้ำยังมีข่าวเท็จเดิมๆ ส่งกันว่อนไลน์อีกครั้งว่า เกิดการระบาดของเอดส์หมู เอดส์ไก่ ในจังหวัดนครปฐม ข่าวเท็จชิ้นนี้วนกลับมาสร้างความรำคาญและก่อความสับสนในคนไทยแทบทุกปี เป็นเหตุให้กรมปศุสัตว์ปวดหัวจนประกาศจะเอาจริงกับคนแชร์ในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ พ.ร.บ.คอม แล้ว

ในฐานะนักวิชาการด้านการผลิตสัตว์ ยังคงยืนยันว่าประเทศไทยสามารถรับมือโรคระบาดสัตว์ได้ดีมาก ในระดับแถวหน้าของโลกเลยด้วยซ้ำ การที่มีข่าวโรคระบาดสัตว์เกิดขึ้น จึงควรจะถือว่าเป็นการเตือนให้ประชาชน “ตระหนักรู้” ว่ามีสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น แต่ไม่จำเป็นต้อง “ตระหนก” เพราะด้วยความสามารถและศักยภาพของภาครัฐและเอกชนไทย ต้องเรียกว่า “เอาอยู่” ครับ

กรมปศุสัตว์เองมีหน่วยงานเฉพาะที่เฝ้าติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้า-ออกตามแนวชายแดน และเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ได้ตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยานพาหนะต้องสงสัยที่จุดผ่านแดน ทั้งรถยนต์ รถจักรยาน และรถเข็น เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้คนไทยมั่นใจได้ว่าประเทศของเรามีมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระบบคอมพาร์ทเมนต์” ที่ช่วยป้องกันโรคระบาดสัตว์หลายโรคให้ประเทศไทยมาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน

อันที่จริงผมเคยพูดถึงระบบนี้หลายครั้ง และได้รับความสนใจจากผู้อ่านหลายท่านสอบถามข้อมูลเข้ามา แต่ในห้วงของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความกังวลกับข่าวสารโรคระบาดสัตว์ จึงขออธิบายถึงระบบอันทรงประสิทธิภาพนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

ปัจจุบัน บ้านเรายังคงสถานะประเทศปลอดโรคไข้หวัดนกตามรายงานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ OIE) ซึ่งเกิดจากความพยายามในการพัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพหรือระบบสุขาภิบาลป้องกันโรค (biosecurity) และความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนนี่เองที่ส่งผลให้เห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมดังกล่าว